zondag 25 februari 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Richard Vissinga
Ouderling(en): Dela Roskam, Tineke Vaartjes (diaken), Dela Roskam (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl
 

Aan de dienst werken mee Dela Roskam, ouderling van dienst, Tineke Vaartjes, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. Richard Vissinga gaat voor als predikant.
 

Aanvangslied: Psalm 16: 1 en 3  Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen
Lied: Psalm 16: 4
Gebed om ontferming  'Vol zorgen leggen wij de wereld voor U neer' 1 t/m 6 

Project Veertigdagen  'Wat goed dat jij er bent!'  Vandaag: Een vleugje hemel

zingen projectlied mel. Lied 539
(elke zondag:)
 Veertig dagen duurt de reis naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst, Hij brengt mensen samen.
(Tweede zondag:)
Als je goed naar mensen kijkt zie je iets bijzonders:
in een mens komt God dichtbij, dat is echt een wonder!

Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed.
Lezing Oude Testament NBV21 1 Koningen 19, 9-18
Lied 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden
Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 Marcus 9, 2-10
Lofverheffing: Lied 339a U komt de lof toe
Overdenking
Orgelspel
Lied 543: 1, 2 en 3 Gij zijt in glans verschenen
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied Lied 289: 1, 2 en 3  Heer, het licht van liefde schittert
Zegen met gezongen “Amen”
Zondag 25 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Noodhulp Griekenland, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het eigen pastoraat.


Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Noodhulp Griekenland
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor eigen pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 25 februari: Noodhulp Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in Griekenland.

 

terug