zondag 26 februari 2023 om 10:00

Gezinsdienst | Grote Kerk | Gemeentemorgen
Voorganger(s): ds. D.J. Lagerweij
Ouderling(en): Allaerd Petter, Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Deze gemeentemorgen wordt voorbereid door de gehele kerkenraad. De gemeentemorgen zal iets anders van opzet zijn dan gebruikelijk en duurt tot circa 11.30 uur. Een ochtend voor jong en oud; een echte gezinsdienst. Deze zondag is ook de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Ouderling van dienst is Allaerd Petter. Diaken is Bertiene van Oort. Organist is Corry van den Berg. Ds. Dirk Jan Lagerweij is onze predikant.

Er is deze zondag oppasdienst aanwezig in de consistorie.

In deze dienst denken we met elkaar na over de kerk van morgen. We bouwen voort op wat goed gaat en omarmen dat wat wenselijk is vanuit de gemeente en omgeving. Stel, het is 2026, en je bent een actief en/of betrokken gemeentelid als student, of ouder met jonge kinderen, of gepensioneerde of nog weer anders? Wat is daar dan voor nodig? We vragen van jou een actieve rol; je doet mee en je denkt mee. Alleen dan verkrijgen we de juiste informatie.

 

Deel 1
Aanvangslied: welkom welkom iedereen  
predikant         Onze hulp in de naam van de Heer
allen                 Die hemel en aarde gemaakt heeft
predikant         die trouw is tot in eeuwigheid
allen                 En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
predikant         Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                 AMEN.
Gebed
Lied 538 Een mens te zijn: vers 1 en 4
predikant         De Heer zal bij u zijn.
Allen                 De Heer zal u bewaren.
Project            
Projectlied zingen
Kinderen naar de kinderkerk
Schriftlezing     Matteüs 4: 1 – 11
Lied 539 Jezus, diep in de woestijn: 1 t/m 5
Korte overdenking
Lied 971 Zing een nieuw lied: vers 1, 2 en 3
Gebeden
Inzameling der gaven.

Deel 2
Koffie/thee/limonade afhalen en meenemen naar het groepje
The World Café                       
Gezamenlijke afsluiting
Slotlied 276       Zomaar een dak boven wat hoofden
Zegen met gezongen ‘Amen’

Stromen van zegen

zondag 26 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie; Zambia.
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Zambia
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 26 februari : Zambia –( Maatjes voor gezinnen zonder ouders)
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

 

terug