zondag 5 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. L. Hoekstra
Ouderling(en): Karin Rozendal, Bertiene van Oort (diaken), Karin Rozendal (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Eens in de zoveel jaar valt Bevrijdingsdag op een zondag. Lied 709 is deze zondag geen onderdeel van de liturgie maar wel het vermelden waard. Dit lied is in 1985 gemaakt naar aanleiding van de preek die K.H. Miskotte hield op woensdag 9 mei 1945 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam onder de titel: “Gods vijanden vergaan”. Is er na de droefheid perspectief, vraagt Miskotte zich af in die meidagen van 1945? Hij zegt: "Dat is er vanuit het hart van Jezus Christus!" Ja, "om ons zingt de wind, de adem, de geest der vrijheid… die ons is geschonken: een morgen, een lentemorgen, een open weg, een nieuw gebied!".
Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde. Hoe hebben we in dat schoon getijde verheugd maar huiverend verstaan: Gods vijanden vergaan. De winter leek voorgoed voorbij en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindlijk aan de dromer, de nieuwe mens, zo droomden wij, verbrak de slavernij.

Maar winters werd het in dit land; ‘t is kil rondom en in ons midden, in onze mond verstart het bidden, doodskou gaat uit van onze hand naar mens en dier en plant.
O God, wat zijn wij dwaas geweest, dat w’aan de vrijheid zo gewenden, dat wij de vijand niet herkenden, in opstand tegen U, het meest in eigen hart en geest.
Vergeef het ons, raak ons weer aan met levensadem, lente-tijding, en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus’ vrijheid staan. God, laat ons niet vergaan.
Ad den Besten


Orde voor de dienst
op zondag Rogate, 5 mei 2024

Aanvangslied: ld. 212: 1 en 5      ….. Laten wij zingen…..
Onze hulp en groet in responsie
zingen: psalm 121: 1 en 4
kinderen komen naar voren, kort gesprekje, aansteken van de kaars  - naar de consistorie
gebed van verootmoediging en om ontferming
zingen: ld. 281: 1,3,6,7,10   ….. Wij zoeken hier uw aangezicht……

Dienst van het woord:
responsie
zondagsgebed
1e lezing: Psalm 121             - zingen: ld. 362: 1   ….. Hij die gesproken heeft….
2e lezing: Matt. 28: 16-20     - zingen: ld. 362: 2 en 3
prediking
orgelspel en zingen: ld. 663   …… Al heeft Hij ons verlaten……
dienst der gebeden - Onze Vader
inzameling der gaven
de kinderen komen terug in de kerk
zingen: ld. 273: 1,2,3,4    …… Looft God die zegent….
heenzending en zegen

na de zegen en handdruk zingen we ld. 708: 1 en 6   ….. Wilhelmus…..
orgelspel

Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Noodhulp Oekraïne
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 5 mei: Noodhulp Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.


 

terug