zondag 3 maart 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Conny Aalbersberg
Ouderling(en): Klaas de Lange, Janny Hummel (diaken), Ruth Appelo (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl
 

Aan de dienst werken mee Klaas de Lange, ouderling van dienst, Janny Hummel, diaken, Ruth Appelo, lector, Corry van den Berg, muziek en ds. Conny Aalbersberg gaat voor als predikant.

Liturgie
Eerste lied 25a:1 en 2 Mijn ogen zijn gevestigd
We worden stil
Woorden van vertrouwen
Over de dienst op de 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Zingen Lied 280:1,2,3,4 De vreugde voert ons naar dit huis..
Gebed op deze zondag
Zingen Lied 280:5,6,7
Met en voor de kinderen
Zingen kinderlied   Is je deur nog op slot
Inleiding op thema: een heilige plaats
Kaars aansteken
Projectlied
Naar de kinderkerk
We lezen uit de Bijbel:
Johannes 2: 13- 22
Zingen Lied 536:1,2,3,4 Alles wat over ons geschreven staat
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 971:1 en 2 Zing een nieuw lied 
Danken en bidden, Onze Vader
Collecte, kinderen terug in de kerk 
Zingen Lied 538:1,3 en 4 Een mens te zijn op aarde
We gaan onze weg als gezegende mensen .
Gezongen Amen.

Zondag 3 maart is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Roosevelthuist, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en energiekosten.


Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Roosevelthuis
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconie collecte 3 maart : Roosevelthuis (Hydepark) in Doorn:
Deze week wordt er gecollecteerd voor het Roosevelthuis.
De meeste van de vakantieweken die jaarlijks in het Hydepark worden gehouden, worden georganiseerd door werkgroepen en commissies van plaatselijke gemeenten uit het hele land. Allemaal vrijwilligers, artsen, predikanten, verpleegkundigen etc. die een week van hun eigen vakantie hiervoor beschikbaar stellen. Veelal hebben deze werkgroepen een band met de Protestantse Kerk. Vanuit een christelijke visie wil men ervoor zorgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij, in samenwerking met en met steun van de Protestantse Kerk, vakantiemogelijkheden aan voor mensen die er door ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd niet zelfstandig meer tussenuit kunnen. Voor diaconaal Streekverband NW. Overijssel vindt deze week plaats van 16 tot 23 maart. Ook enkele mensen vanuit onze gemeente zullen hieraan deelnemen. Nienke Prins zal dit jaar ook weer als vrijwilligster meegaan.
 

terug