zondag 17 december 2023 om 10:00

Kerkdienst | 3e Advent | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Neely Kok
Ouderling(en): Joost/Geja ter Meer, Hans Kloek (diaken), Joost/Geja ter Meer (lector)
Organist: Corry van den Berg

Liturgie 3e Advent Zondag Gaudete
Aanvangslied: Lied 146: 1 en 3 (zing mijn ziel)
predikant        Onze hulp in de naam van de Heer
allen                DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
predikant        die trouw is tot in eeuwigheid
allen                EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
predikant        Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                AMEN.

Lied 146: 4 en 5 (aan wie hongert)

Introductie van de derde zondag van Advent, een zondag met een naam: Gaudete
Naar Filippenzen 4:4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Gaudete is Latijn naar het eerste woord van de Latijnse Bijbel in bovengenoemd vers: Gaudete in Domino semper.

De derde zondag in Advent heet Gaudete, dat betekent dus verheug u..! Waar de andere zondagen in de Adventstijd paars kleuren (inkeer en verwachten), schijnt het licht van Kerst al wat door dat paars heen: een roze zondag dus. Die kleur zien we in deze tijd van het jaar vaak ’s morgens vroeg. De zon is nog onder de horizon, maar de lucht kleurt vaak prachtig rozerood, als teken dat de zon er onstuitbaar aan komt. Zo wordt ook een kind onstuitbaar geboren. Christus, die het Licht van de wereld is, komt. Ook zijn komst is – naar wij verwachten en vertrouwen – onstuitbaar. Het duister zal verdwijnen en plaats maken voor het Licht van God. Zo wordt dit een hoopvolle en vreugdevolle viering van Gods heil.

Adventskaars aansteken 
 
Lied 463: 1,4 (Licht in onze ogen)
 
Gebed om ontferming
 
Lied 463:  6,7 en 8 (Kyrie eleison)
 
Projectlied:
Alle dagen, alle nachten
In het donker, in het licht
Is het tijd om te verwachten
Omdat God dichtbij ons is

Met de woorden van Jesaja
kunnen mensen verder gaan.
Op een mooie, nieuwe aarde
zal geen oorlog meer bestaan.

Kinderen komen naar voren

Project
De “klokkenmaker” vertelt
 
Kinderen steken de kaars aan van de kinderkerk en gaan naar de kinderkerk

Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 65: 17-25

Zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige  en wie geen honderd wordt geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,  wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom: mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Eeuwige is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor zij mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl zij nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden me stof. Niemand doet kwaad niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de Heer

Lied: 176: 1 en 4 (Om Sions wil)

Lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 3: 22-30
Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar blijf hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe! Johannes antwoordde: een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden. De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoor. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Lied: 466: 1, 5 en 6 (O wijsheid)
Overdenking
Zingen Lied 772: 1, 2, 3, 4 (Jesaja heeft eeuwen
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Inzameling der gaven

Alle kinderen en leiding komen terug in de kerk, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten.

Slotlied 444: alle verzen (nu daagt het in het oosten)

Wegzending en Zegen met gezongen “Amen”

Liturgische schikking 3e Advent
Op deze zondag Gaudete schijnt het licht van Kerst duidelijk door het donker heen. De guirlande is daarom ook lichter van kleur. De lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat her over de doop en over de bruiloft: een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan. De pijl wijst naar rechts. Het verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus.

Diaconie
Zondag 17 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: binnenlands diaconaat, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het fonds geluidsinstallatie.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Binnenland diaconaat
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Fonds Geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 17 december: Binnenlands diaconaat
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Liturgische schikking 3e Advent
Op deze zondag Gaudete schijnt het licht van Kerst duidelijk door het donker heen. De guirlande is daarom ook lichter van kleur. De lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat her over de doop en over de bruiloft: een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan. De pijl wijst naar rechts. Het verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. 

terug