zondag 10 december 2023 om 10:00

Kerkdienst | 2e Advent | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. Richard Vissinga
Ouderling(en): Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, Tineke Vaartjes (diaken), Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes (lector)
Organist: Jaco Floor

Liturgie zondag 10 december 2023
Johannes 1, 19-28 en Lucas 1, 39-56  


Voorbereiding:
 
Aanvangslied: Lied 451: 1, 2, 3 en 5 Richt op uw macht, o Here der heerscharen
Votum en groet:
predikant        Onze hulp in de naam van de Heer
allen                DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
predikant        die trouw is tot in eeuwigheid
allen                EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
predikant        Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                AMEN.
 
Adventskaars aansteken door kind en het opzeggen van een versje van het adventsproject:
 
Lied 444: 1  Nu daagt het in het oosten
 
Gebed om ontferming
 
Projectlied:
Elke week een ander couplet

Kinderen komen naar voren

Project
De “klokkenmaker” vertelt
 
Kinderen steken de kaars aan van de kinderkerk en gaan naar de kinderkerk
 
Dienst van het woord
predikant        De Heer zal bij u zijn.
Allen               DE HEER ZAL U BEWAREN
 
Gebed 
 
1e lezing uit adventsproject   Johannes 1, 19-28
 
De gemeente betrekken op het thema van de zondag middels een vraag o.i.d.

2e lezing   Lucas 1, 39-56
 
Lied 443 De engel Gabriël komt aangesneld
 
Overdenking
 
Lied 157a Mijn ziel maakt groot de Heer
 
Dank- en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 

Slotlied  Lied 438: 1 en 4 God lof! Nu is gekomen

Zegen met gezongen “Amen”
 
Orgelspel
 
Liturgische schikking
De tweede Adventszondag horen we het verhaal van Johannes, voorloper van Jezus, Hij roept zijn volgelingen op zich aan  te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’ De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en effen te maken. Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!
De richting van de wegwijzer wijst deze zondag naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.

De guirlande is gemaakt van het blad de Thuja., een conifeer.
Thuja betekent levensboom.  De naam komt van het Griekse woord thuis, dat een Afrikaanse boom aanduidt, waarvan het hout werd gebruikt voor offerdoeleinden 
Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert.
De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op reis.
De kleur is groen; de kleur van de hoop. Er is hoop voor de toekomst.

 

Diaconie
Zondag 10 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: kinderen in de knel: Myanmar, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: kinderen in de knel: Myanmar
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 10 december: kinderen in de knel: Myanmar
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Collecteopbrengsten diaconie: november 2023 (via collecte, bank en scipio app)
1 nov.             Zending Rwanda                 € 86,10
5 nov.             Zending Colombia               € 261,40
12 nov.           Diaconie                              € 144,65
19 nov.           Diaconie                              € 193,05
26 nov.           Riemkehuis                         € 165,30

 

terug