zondag 3 december 2023 om 10:00

Kerkdienst | 1e Advent | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. D. Wijmenga
Ouderling(en): Marja Dragt (en lector), Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Orde van dienst 3 december 2023, eerste Advent
Hij komt!

Welkom
Intochtslied 150 Loof God, loof Hem overal
Stil gebed, votum, groet
        pred.:  Onze hulp is in de naam van de Heer
        allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft
        pred.:  die trouw is tot in eeuwigheid
        allen:  en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
        pred.: Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, en van Jezus
Christus, onze Heer.
        allen:  Amen.
Aansteken kaars en opzeggen van versje
Inleidende woorden
Zingen lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Drempelgebed
Zingen projectlied Alle dagen, alle nachten
Adventsproject klokkenmaker
Kinderen naar nevendienst
Dienst van het Woord
        pred.:  De Heer zal bij u zijn.
        allen:  De Heer zal u bewaren.
Gebed bij opening Schrift
Lezing Marcus 13:24-37
Zingen lied 751:1, 2 De Heer verschijnt te middernacht
Marja stelt in de gemeente de vraag: Is er iets te zien waar je hoop van
krijgt?
Zingen lied 751:3, 4, 5
Overdenking
Zingen lied 439:1, 2 Verwacht de komst des Heren
Dank- en voorbeden (samen met diaken)
Patrisja en jeugd vertellen iets over project Kerslicht
Inzameling gaven
Kinderen terug uit nevendienst, eventueel terugkoppeling project
Slotlied 150a Geprezen zij God
Zegen
Na zegen weer zitten om iets te horen over de beroepingscommissie


Liturgisch stuk Advent
Het thema in deze Adventstijd is ‘Weet je hoe laat het is?’ De verwachting en tijd wordt zichtbaar gemaakt met een  grote klok.
Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke kringloop van zon en maan zijn voor de mens van oudsher de maat geweest om tijd en tijdsduur te meten. Tijd wordt weergegeven in kalenders, almanakken, zonnewijzers, de zandloper en de klok boven de torendeur in de kerk. Ze geven op een eigen wijze de tijd aan. Ook pijlen kunnen geassocieerd worden met tijd. Deze Adventsperiode zien we steeds een pijl, als wegwijzer in de tijd in het liturgisch stuk.
‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen’, is de tekst uit Marcus 13: 26. Een echte Adventstekst. De komende weken richten we ons op de komst van Jezus, de Mensenzoon, al zou je het in eerste instantie uit de lezing niet geloven: De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen.’ Gelukkig niet omdat de wereld vergaat, maar omdat de Mensenzoon komt. De profeet Daniël zag het al voor zich: een mens door God gezonden met alle macht in hemel en op aarde. Hij komt en aan Hem is de toekomst. Ga je mee naar Betlehem? Daar laat deze Mensenzoon zich vinden.
In het stuk is de wegwijzer naar beneden gericht. De Mensenzoon is van God gezonden. De weg die we gaan is donker. De guirlande is daarom gemaakt van beukenblad, bolsters van beukennootjes en gedroogde hortensia, als herinnering aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer. De weg is donker, de zon is verduisterd, maar het wordt licht!

Diaconie
Zondag 3 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: kinderen in de knel: Oeganda, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor KinderKerk Advent Project & Jeugd Project Kerstlicht.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Kinderen in de knel: Oeganda
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor KinderKerk Advent Project & Jeugd Project Kerstlicht
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 3 dec.: Kinderen in de knel: Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen ook landbouwgereedschap
 

terug