zondag 26 november 2023 om 10:00

Gezinsdienst |Laatste zondag kerkelijk jaar | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. J.T. Baart
Ouderling(en): Klaas de Lange, Bertiene van Oort (diaken), Klaas de Lange (lector)
Organist: Corry van den Berg

DIENST VAN DE INTREDE

*Lied 221: 1 en 2 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Bemoediging en groet
V          Onze hulp is de naam van de Heer
G          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V          Ons is verzekerd:
‘Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van deze wereld!’
G          HALLELUJA!

V          Mogen u toevallen
genade en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
G          AMEN

*Lied 90a: 1.3.5.6 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’

Gebed om ontferming
*Lied 301k ‘Kyrie eleison’ (I=voorganger; II=gemeente)

*Glorialied 303 ‘Zonne en maan’

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

            Gebed om inspiratie uit de bijbel

Lector: De Heer zal bij u zijn
G          DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit het Eerste Testament | Genesis 50:22-26 (lector)

Overdenking ‘Leegte en gemis’
           
Dietrich Bonhoeffer – ‘Als je van iemand houdt’

*Lied 942: 1 en 3 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’
           
            Vervolg van de overdenking ‘Leegte en gemis’

Lezing uit het Tweede Testament | Openbaring 21:1-5a:  (lector)

*Lied 737: 1.2.3.5

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

            Inleidende woorden

            Gedicht (Geert Boogaard)
                        De psalmen staan beschermend om mij heen.
                        Zij zingen dat mij alles is vergeven.
Geen stem spreekt er het schuldig uit, niet een.
Je zult niet sterven, klinkt het, je zult leven.

Dat ik er was, staat eenmaal op een steen.
Dat ik er zal zijn staat bij God geschreven.

            Cantorij zingt koraal 62 uit de Matthäuspassion ‘Wenn ich einmal’

 
 
Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir!
Wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür!
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
So reiss’ mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein. 
Als ik eens het leven moet verlaten,
verlaat u mij dan niet,
als ik moet sterven,
verschijnt u dan.
Als mijn hart
het allerbangst is,
trek mij dan weg uit mijn angsten
krachtens uw angst en pijn.Toelichting bij het aansteken van de kaarsen

Lied 199: Koester de namen (cantorij)

Telkens klinken drie namen.

Tussendoor zingt de cantorij:

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit.
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

Een minuut stilte

Lied 199: Koester de namen (cantorij)

Aansteken van de laatste kaars

*Lied 753 ‘Er is een land van louter licht’

GEBEDEN EN GAVEN

            Dankgebed
            Voorbeden
            Stil gebed
            Gezamenlijk Onzevader

            Collecte

WEGZENDING EN ZEGEN

            *Lied op weg naar advent: lied 463: Licht in onze ogen in wisselzang
1. cantorij
2 en 3 gemeente
4. cantorij
5. gemeente
6. cantorij
7 en 8: gemeente

            Zegen
            V          De genade van onze Heer Jezus Christus,
                        de liefde van God
                        en de gemeenschap van de heilige Geest
                        mét ons allen!
G          AMEN!
 

Laatste zondag kerkelijk jaar

Komende zondag vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook bekend als eeuwigheidszondag. Het is een moment waarop we stilstaan bij de dierbaren die we het afgelopen jaar hebben moeten loslaten. We richten ons speciaal op de gemeenteleden die we missen en bieden ruimte om ons persoonlijke verdriet te omarmen. Tijdens deze bijeenkomst is er de gelegenheid om een kaarsje te branden ter nagedachtenis. We eren in het bijzonder de volgende gemeenteleden:


Cornelis Jan Dijkman                 19 november 1953   –  26 februari 2022
Rinke de Jong                            1 juni 1932               –  17 januari 2023
Regina Vaartjes- Kroon              29 mei 1934             –  23 januari 2023
Aafje de Jonge – Huisman         24 mei 1942             –  21 februari 2023
Albert Steenbergen                    18 april 1943            –  11 juni 2023
Jantje Doeven- Boltje                 8 november 1935     –  20 juli 2023
Jacoba Johanna Post                 1 juli 1944                 –  2 augustus 2023
Piet Boes                                    3 augustus 1936       – 13 september 2023
Laten we samen komen in een viering waarin we elkaar kunnen steunen. Deze viering wordt omlijst door prachtige muziek, verzorgd door een speciaal samengesteld koor. Jij bent van harte welkom om samen met ons deze momenten te delen.
Symbolische verbeelding op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Een eenvoudige symboliek en juist daardoor heel veelzeggend.
Klimop:
Het maakt niet uit of het zomer of winter is, de klimop is een plant die altijd groen is. Daarom heeft deze ook de betekenis van onsterfelijkheid. De gehechtheid aan de muur maakt de klimop tot symbool van trouw. Een ander kenmerk van de klimop is dat deze altijd omhoog klimt naar het licht, een aansporing om nooit op te geven en te blijven zoeken naar het licht, hoe donker de situatie ook is.
Cirkel:
Cirkels hebben geen begin of eind en staan daarom symbool voor het oneindige en eenheid. Deze eenheid geeft vertrouwen en veiligheid.  
Wit:
De kleur wit staat voor reinheid en zuiverheid.

Gedicht bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorbij de wolk
van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op.

Je bent ver weg
en toch dichtbij,
het licht dat jou omgeeft
is ook in mij
wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.

Voorbij de wolk
van mijn verdriet
raakt tijd
de eeuwigheid.

Diaconie
Zondag 26 november is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: het Riemkehuis, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het landelijk pastoraat.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Riemkehuis
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Landelijk Pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 26 november: hospice Het Riemkehuis in Steenwijk
Een hospice is een “bijna-thuis-huis” voor ongeneeslijk zieke mensen, die hun laatste weken of maanden, om wat voor reden dan ook, niet thuis of in het ziekenhuis kunnen/of willen verblijven.
Het Riemkehuis biedt huiselijkheid, gastvrijheid, begeleiding en verzorging, een “thuis” waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen sterven. Overdag zijn er opgeleide vrijwilligers aanwezig. In de nacht is er professionele zorg. Bij voorkeur komt de eigen huisarts en professionele verpleging en verzorging van de gast mee naar Het Riemkehuis.
De Stichting ontvangt subsidie van de overheid, maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften. De Stichting is ANBI geregistreerd.
 

terug