zondag 2 juli 2023 om 10:00

Jeugddienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. C. Aalbersberg
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Erik Ploer (diaken), Emmelyn Snippe (lector)
Organist: Corry van den Berg

Liturgie jeugddienst
Welkom           
Bemoediging en Groet  
Aanvangslied    Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Kaars aansteken          
Drempelgebed 
Opwarmertje
Why     Tearfund
Gebed
Zingen Lied 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Lezing  1 Korintiërs 12: 14 - 27
Casting Crowns - If We Are The Body   
https://www.youtube.com/watch?v=9_7j1SMuTN0
Korte overdenking        
Ik zal er zijn | Sela
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
Collecte
Tijdens de collecte luisteren en kijken we naar Maybe It's Ok - We Are Messengers [Lyric Video]
https://www.youtube.com/watch?v=1FhTqhWTqQs
Dankgebed
Zegen  
Slotlied             God van licht - opwekking 807
https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY
Diaconie
Zondag 2 juli is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Tearfund, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het orgelfonds .

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Tearfund
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 2 juli : Tearfund
Tearfund werkt aan een wereld zonder onrecht en armoede waarin mensen hun eigen waarde en talenten kennen en in de lokale gemeenschap inzetten. Zo steunen ze projecten die bouwen aan sociale verbondenheid en verbeterde leefomstandigheden. Samen met lokale partners bereiken ze zo duurzame lokale veranderingen. Zij richten zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. Tearfund werkt via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden. Hier kunnen zij snel noodhulp bieden bij rampen en conflicten en ondersteunen bij de wederopbouw. Daarnaast helpen ze kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten. Tearfund traint de mensen in arme dorpen of wijken om de armoede aan te pakken . Hierbij maken ze zoveel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen en werken ze aan duurzame oplossingen. De mensen moeten namelijk niet afhankelijk blijven van de hulp van buitenaf.


 

terug