zondag 25 juni 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. S. van 't Zand
Ouderling(en): Karin Rozendal, Bertiene van Oort (diaken), Karin Rozendal (lector)
Organist: Corry van den Berg

Orde van de dienst
Welkom
Liedboek 281: 1,3,4,6,9,10
Bemoediging
V.: Onze hulp in de naam van de Heer
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
A.: en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon
V.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en
van Jezus Christus, onze Heer.
A.: Amen
Drempelgebed
Psalm 27:1,7
Inleiding op de viering
Kyriegebed
Liedboek 305
V.: De Heer zal bij u zijn.
A.: De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag
Lezing uit Jeremia 20:7-13
Liedboek 828
Lezing uit Matteüs 10:16-33
Liedboek 912
Uitleg en verkondiging
Liedboek 981
Levensberichten
Gebeden
Collecte
Liedboek 362
Wegzending en Zegen
Amen

Diaconie
Zondag 25 juni is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: vluchtelingenwerk, de tweede en derde collecte zijn
respectievelijk voor de eigen kerk en voor het fonds geluidsinstallatie .
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: vluchtelingenwerk, Colombia
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Fonds geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
Diaconiecollecte 25 juni: Vluchtelingenwerk , Colombia
20 juni was Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo’n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we
voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen
meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren,
inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt
en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal
werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun
opvanghuis. Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven
voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze
ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te
voorkomen.

terug