zondag 11 juni 2023 om 10:00

Kerkdienst | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. H. Cappon
Ouderling(en): Allaerd Petter, Janny Hummel (diaken)
Organist: Jaco Floor

Orde van de dienst
 
Liedboek 25: 4
V. Onze hulp in de naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft
V. die trouw is tot in eeuwigheid
A. en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
V. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
A. Amen.
Liedboek 25: 10
Genadeverkondiging en wetslezing
Liedboek 868: 1, 2 en 5
Dienst van het woord
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Lezing Oude Testament NBV21: Exodus 34: 4-9
Liedboek 8: 1 en 3
Lezing Nieuwe Testament NBV21: Lucas 6: 1-11
Zingen: LB 362
Overdenking
Zingen of orgelspel: Lied 657: 1, 2 en 4
Gebeden en Onze Vader
Inzameling der gaven
Liedboek 425
Amen
Orgelspel
 

Diaconie
Zondag 11 juni is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: artsen zonder grenzen, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het eigen jeugdwerk.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie artsen zonder grenzen
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Eigen jeugdwerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


Collecteopbrengsten diaconie: mei 2023 (via collecte, bank en scipio app)
7 mei                noodhulp Oekraïne        € 401,80
14 mei              bezoekdienst                €   75,50
18 mei              diaconie                        €   39,50
21 mei              pioniersplekken             €   77,10
28 mei              zending Egypte             € 172,10


 

terug