zondag 2 april 2023 om 10:00

Kerkdienst | Palmpasen | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. C. Aalbersberg
Ouderling(en): Hendrik Timmerman, Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Hendrik Timmerman, ouderling van dienst, Erik Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. Conny Aalbersberg.
Tijdens deze dienst is er oppasdienst verzorgd door Nienke en Renske.
Alle kinderen zijn van harte welkom om tijdens de KinderKerk palmpaasstokken te maken. We hopen op een mooie optocht in de dienst van alle palmpaasstokken.
Orde van de dienst
 
Welkom in Gods huis
Aanvangslied: 287:1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet
Votum en groet – samen met een kind
Over de dienst op deze dag
Gebed
Kindermoment: Samen op weg naar Pasen  
Lezing NT Mattheus 21:1-11
Lied 552:1 en 2 Dit is een dag van zingen
Uitleg en verkondiging 
Ik wil juichen voor U
Gebeden
Collecte
Kinderen komen terug; palmpasenoptocht
Lied: Hosanna Hosanna we maken een rij  
Slotlied:556:1,4,5 Alles wat over ons geschreven staat
We gaan onze weg als gezegende mensen.
Gezongen Amen
Laten wij nu samen – Geroepen om te zingen 15
 

 

Zondag is het Palmpasen, een gezinsdienst voor jong en ouder. Tijdens deze dienst houden we een mooie Palmpasen optocht met de kinderen en zingen we ook een paar andere liederen, die u misschien nog niet kent. Als u het leuk vindt kunt u deze liedjes al even luisteren. Het gaat om de liederen die in de liturgie hierboven genoemd zijn. 

Zondag 2 april is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Stichting Project Voice.
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de kinderen en jongeren.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Stichting Project Voice
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Kinderen en Jongeren
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 2 april: Stichting Project Voice.
De vrouwen en kinderen verbonden aan de zorg van de Stichting Project Voice zijn hun land Rwanda in 1994 ontvlucht vanwege de genocide. Zij wonen nu in de sloppenwijk in Kampala in Uganda. Ze leven in armoede, veelal in krotten. Wat kan de Stichting Project Voice beter doen dan alles op alles te zetten om de vrouwen en kinderen, in het bijzonder ook de weduwen, de wezen, de HIV/AIDS geïnfecteerden, uit de armoede te verlossen en ze een kans te geven op een zelfstandig leven. Sinds het overlijden van Bert Boon gaat de Stichting verder o.l.v. Marion Mugabo. Ze doen hun uiterste best om de projecten bijv. het naaiatelier in beweging te houden en starten nieuwe projecten. Zoals nu het SCHOOLMATERIALEN PROJECT. Ze willen de kinderen helpen door schoolmateriaal te verstrekken zodat ze toch een opleiding kunnen volgen. De economische uitdagingen overal ter wereld hebben het voor vooral deze al kwetsbare kinderen erg moeilijk gemaakt om naar school te gaan. In de gemeenschappen zijn velen van school gegaan omdat ze geen schoolgeld of de adequate school materialen kunnen betalen, waardoor ze op die manier het risico lopen achtergesteld te blijven op de rest van hun generatiegenoten elders in de wereld.

 


 

terug