Woensdag 10 mrt 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: m.m.v. De Bazuin

Met ds. H. Torenbeek.
Verder werken mee aan de dienst: Johan van Dalen, ouderling van dienst, Nienke Prins, diaken, Corry van den Berg, muziek en Gerrit Joustra, schriftlezing.

 
 
Orde van de dienst
Welkom
Zingen lied 42:1
Stilte
Onze hulp
Groet
Gebed
Zingen lied 281:1,2,3
Moment voor de kinderen
Schriftlezing: Psalm 119:1-5
Zingen lied 119:1
Schriftlezing Matt.5:17-20
Verkondiging
Zingen 992
We gedenken twee gemeenteleden die zijn overleden. Het “boek” wordt naar de stiltehoek gebracht.
Werken van barmhartigheid; aandacht voor de vreemdeling
Gebeden
Collecte
Zingen lied 544:1,5
Zegen

Symbolische bloemschikking

De symbolische bloemschikking voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’ –

Zeven keer barmhartigheid
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
Vanwege Covid 19 is dit keer ook gekeken naar de verkrijgbaarheid van materialen. Deze beperking maakt dat de schikking wat eenvoudiger is dan voorgaande jaren.
Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken. Hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegene die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Basisschikking: De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar

Derde zondag: vreemdelingen herbergen, gesymboliseerd door een dak op de vaas.
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.
 

Diaconie

Deze week wordt er twee keer gecollecteerd.
Zondag 7 maart zijn de collectes voor de diaconie, zending Libanon, de eigen kerk en beamer en kerkdienst gemist.
Woensdag 10 maart zijn de collectes voor de diaconie, Werelddiaconaat Ghana, de eigen kerk en het fonds communicatiemiddelen.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de diaconie, zending Libanon of Werelddiaconaat Ghana
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor beamer en kerkdienst gemist of fonds communicatiemiddelen
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 7 maart: Zending: Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen!
 

terug