Praktische zaken rondom doop, belijdenis, huwelijk en overlijden Praktische zaken rondom doop, belijdenis, huwelijk en overlijden

Op belangrijke kruispunten in het leven heeft de kerk rituelen die dat moment vormgeven.

Doop

Wie graag zijn of haar kindje wil laten dopen of zelf gedoopt wil worden, kan contact opnemen met de predikant. De predikant vertelt je wanneer de volgende doopzondag is en zal je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een gesprek met andere doopouders. 

De doop is het christelijke oersacrament waarmee eens mens wordt opgenomen in de kerk als wereldwijde gemeenschap van Gods liefde. Het water symboliseert reiniging en vernieuwing. Tegelijk staat water in de Bijbel ook symbool voor chaos, angst, zonde en alles wat het goede leven kan bederven. Gedoopt worden is dan ook uit dat water gered en opgetild worden, want God zegt tegen ons kind: "die narigheid, daar hoor jij niet bij, en ik zal je daartegen beschermen want jij bent mijn kind!" Bij het dopen van een kind doen ouders ook een belofte dat ze hun kind, met vallen en opstaan, in het spoor van Jezus willen opvoeden. Daarin staan ouders nooit alleen want de gemeente belooft hen daarbij te ondersteunen. Na de doop legt de predikant een hand op het hoofdje van het kind en spreekt een zegen uit als teken van Gods barmhartigheid.

Als er een kindje wordt geboren, ontvangt de scriba graag een geboortekaartje.

Belijdenis

Ben je gedoopt en voel je ervoor een volgende stap te nemen? Dan nodigen we je uit voor een gesprek over belijdenis doen. Dit kan leiden tot vervolggesprekken met verdieping in het christelijk geloof. Uiteindelijk kies jij ervoor of je belijdenis doet of niet. Neem hiervoor contact op met de predikant.

Huwelijk

Wij staan voor inclusiviteit en een huwelijk kan dan ook ingezegd worden tussen een man en een vrouw, twee mannen en twee vrouwen.

Ten aanzien van het gebruik van de kerk in verband met een huwelijk zijn er twee mogelijkheden:

  • een kerkdienst onder leiding van een predikant;

  • of het huren van de kerk voor een bijeenkomst naar eigen inzicht.

In het eerste geval kan in een kerkdienst over het door de overheid gesloten huwelijk een zegen worden gevraagd. De huwelijksinzegening is onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en in de praktijk uitgevoerd door de predikant of om andere redenen een andere predikant. 


In het tweede geval kan de kerk gehuurd worden en kan er een eigen invulling van het ritueel gegeven worden. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In dit geval kan contact opgenomen worden met de koster of Stichting Vrienden van de Kerk.

Overlijden

Het zorgvuldig afscheid nemen van iemand van wie je hebt gehouden vraagt aandacht. Wanneer het christelijk geloof van betekenis was voor de overledene, of nog steeds is voor nabestaanden, is het passend om het afscheid bij de begrafenis of de crematie te verweven met troostrijke en betekenisvolle elementen van dit geloof. De ervaring leert dat hier grote kracht vanuit kan gaan voor de tijd waarin nabestaanden de leegte, die er nu is gekomen, een plek moeten geven. In een kerkelijke uitvaart, afscheidsdienst of dankdienst voor het leven wordt in rituelen, woorden, liederen en stilte een taal gegeven aan het diepe geloofsvertrouwen dat het leven van hem of haar van wie we hebben gehouden nu geborgen is in de liefde van God. 

Het is raadzaam na het overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant. De predikant kan bemiddelen in het contact met een uitvaartondernemer en ook tot eerste afspraken komen over de datum van de uitvaartdienst voorafgaand aan de begrafenis of de crematie. In een tijd van rouw waar de emoties over elkaar heen tuimelen, kan de predikant als pastoraal begeleider enige structuur bieden. Bij afwezigheid van de predikant kan de wijkouderling benaderd worden.

Voor het leiden van een uitvaartdienst kan er als alternatief ook een beroep worden gedaan op Janetta Wanders. Als gemeentelid van deze gemeente is ze opgeleid voor het leiden van uitvaartdiensten. Ze is bereikbaar via de scriba of via 06 52898003.

De scriba ontvangt graag een rouwkaart. 

Uitvaartdienst

Er is veel mogelijk maar dit staat vast: er wordt gebeden, er wordt gelezen uit de Bijbel met daarbij een passende overweging, en de predikant geeft de zegen. Verder gaat alles in overleg met de nabestaanden. De predikant bemiddelt zo goed mogelijk en helpt bij het zoeken naar een taal die voor zoveel mogelijk aanwezigen toegankelijk is. Vaak had de predikant al pastoraal contact met de overledene en kan hij al veel informatie aandragen uit het ‘pastorale dossier’ met betrekking tot wensen, geliefde liederen enzovoort.

terug