Beleidsplan 2023-2027

Foto's gemeentemorgen februari 2023
Beleidsplan 2023-2027

Plan van aandacht | Toekomstbestendig kerk zijn

2023 - 2027

Vastgesteld 11 mei 2023


In dit ‘plan van aandacht’ hebben we als gemeente aan de hand van verschillende droomsessies en een gemeentezondag opgeschreven waar we staan, waar we naar toe willen en hoe de weg daarheen is. 
Uit al deze ontmoetingen komen de volgende kernwaarden naar voren: 
  • omzien naar elkaar
  • samen zijn, werken, ervaren en vieren
  • de goede dingen koesteren 
In dit plan hebben we zo bondig mogelijk onze kernwaarden weergegeven door aan te geven waar onze kracht ligt en waar we kansen zien. Aan de hand van deze kernwaarden kunnen we de komende vier jaar als kerkenraad en als gemeente onze beslissingen nemen. 

Er is gelegenheid geweest voor de gemeente om het plan in te zien en vragen te stellen. Door de kerkenraad is het beleidsplan vastgesteld op donderdag 11 mei 2023.

De titel is ‘Toekomstbestendig kerk zijn ’. Het plan gaat immers over de kerk van morgen. 

Namens de kerkenraad, 
Karin Rozendal (scriba) en Marja Dragt (voorzitter)

Missie | Onze horizon

We zoeken in elke tijd het koninkrijk van God en willen ons laten vinden. De bijbel is onze inspiratiebron. We zijn richting de toekomst een gemeente die midden in de samenleving staat en open en gastvrij is, voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De sfeer ademt vrijheid, vertrouwen, acceptatie en ontmoeting. Mensen van alle leeftijden hebben er een plek. De kerk is er voor zoekers naar vreugde, verdieping, verbinding, verwondering, stilte, troost en zegen. We hebben tijd en aandacht voor elkaar. Er is ruimte voor verschillende vormen van viering en beleving en we vertellen elkaar wat ons daarin goed doet. We maken gebruik van hedendaagse middelen en koesteren het goede uit het verleden. We zijn betrokken bij en solidair met mensen dichtbij en ver weg. We gaan duurzaam om met goederen en energie en maken ruimte voor een levendig en effectief gebruik van de gebouwen.

Visie

Omzien naar elkaar, samen zijn, samen werken, samen ervaren en samen vieren. Dit doen we door de goede dingen te koesteren, open te staan voor vernieuwing en ons te laten vinden in elke tijd van het koninkrijk van God.

Onze visie leggen we uit door onze kernwaarden uit te werken in waar onze kracht ligt en waar we kansen zien. Doelstellingen en strategie vallen hiermee samen.  

Omzien naar elkaar

Kracht

In Blokzijl en omgeving zijn we betrokken op de gemeenschap. We zijn graag op de hoogte van wat er speelt in elkaars leven, bij vrolijkheid en bij verdriet. Onze betrokkenheid zit hem vaak in kleine dingen: kaartjes, bloemen en bezoekjes, een arm om een schouder, een praatje op straat. We willen een warme gemeenschap zijn waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Het koffiedrinken na de dienst neemt een belangrijke plaats om elkaar te ontmoeten in. Via de diaconie worden veel mensen geholpen en dit wordt gezien als een van onze pijlers. Er is aandacht voor wereldse problemen en er zijn acties, zoals bijvoorbeeld voor de Voedselbank en Present. Zo nodig helpen we elkaar ook financieel of praktisch. Naast de rol die hierin is weggelegd voor de wijkouderlingen, de diaconie, de bezoekdienst en de bloemendienst, is dit een taak die voor de hele gemeente van belang is. We denken hierbij aan het samen wegbrengen van de Paasgroeten voor ieder gemeentelid en voor mensen die niet tot onze gemeente behoren. 

"Kerk als ontmoetingsplek!" 

We gaan bewust om met onze aarde, energie, gezondheid voor elkaar en zien dit als “rentmeesterschap”. Qua inkoop, gebruik energie (zonnepanelen), beleid gebouwen doen ook de kerkrentmeesters hun best hierin. 

Diaconie is een belangrijke taak"

"In de gemeente zijn we verbonden met elkaar."

Kans

We willen ontmoetingen stimuleren tussen de trouwe gemeenteleden en wie buiten deze vaste kern vallen. Het is goed om onszelf eraan te blijven herinneren dat we ook interesse tonen in mensen die we (net wat) minder goed kennen of helemaal niet kennen. Dat geldt zowel voor ontmoetingen tussen gemeenteleden als tussen gemeenteleden en andere dorpsgenoten, toeristen en gasten. Die ontmoetingen kunnen voor iedereen verrijkend zijn. Onze warme betrokkenheid kunnen we met nog zoveel meer mensen delen! De afgelopen jaren hebben we al diverse activiteiten ontwikkeld met het oog op mensen die niet zo snel op zondagochtend naar de kerk komen. Het openstellen van de kerk op feestdagen en in de zomermaanden is een begin. We willen dit graag verder uitbreiden, zodat de kerkgemeenschap en de dorpsgemeenschap meer in elkaar overvloeien, zodat het omzien naar elkaar nog meer zichtbaar wordt. We staan als kerk midden in Blokzijl en willen ook graag midden in de ‘dorpsgemeenschap’ staan.

"Maatschappelijk betrokken"

Naast kerk in Blokzijl en omgeving zijn we als gemeenschap en ook als individuen onderdeel van een veel grotere samenleving. Hoe kunnen we als gemeenschap en als individuele gemeenteleden onze sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid nog meer oppakken? Wat betekenen onze normen en waarden voor de keuzes die we maken bijvoorbeeld op het gebied van “rentmeesterschap”. Juist in dit thema zouden we ook meer de samenwerking met niet-kerkelijke dorpsgenoten en omgeving kunnen zoeken. We willen niet alleen bezig zijn met onszelf, maar samen groeien, bloeien door ook mensen buiten de gemeente te betrekken, we willen er zijn voor alle mensen. Het organiseren van een thematische activiteit met een gastspreker zou een stap in die richting kunnen zijn.
 

Samen zijn, werken, ervaren en vieren

Kracht

De kerk wordt ervaren als een fijne plek met goede, enthousiaste mensen. We zijn blij met de sfeer in de gemeente en kerkenraad. Er is een zeer trouwe groep mensen die van alles voor de kerk doet, sommigen op de voorgrond, anderen in stilte. Soms is juist het ‘iets voor de kerk doen’ de belangrijkste manier om betrokken te zijn. Voor al die inzet mogen we elkaar dankbaar zijn! Samen iets organiseren geeft veel van ons energie en bindt ons samen. Een voorbeeld hiervan is het samen eten met elkaar tijdens speciale diensten of als diaconale activiteit met ouderen en eenzamen of de jeugd. 

"Samen NL doet!"

De kerkgemeenschap biedt ons ruimte om een diepere laag in onszelf aan te boren. Het helpt ons geloof om regelmatig weer stilgezet te worden bij wat echt belangrijk voor ons is. Dat samen te doen met anderen die ook met geloof bezig zijn en dezelfde basis delen maakt de kerkgemeenschap tot een veilige plek, een ‘huis voor de ziel’. We voelen ons er thuis, de kerk is een plek waar je jezelf kunt zijn. We zijn open, uitnodigend en gastvrij. Mensen voelen zich welkom. 
"Ik voel me thuis in de kerk."

Voor velen van ons is de kerkdienst op zondagochtend een centraal moment van rust in het haastige leven van alledag. We vieren samen de doop en het avondmaal. We zingen, bidden en luisteren naar het evangelie. Er is veel ruimte voor beleving, bezinning en het samen ervaren, we worden stil en laden de batterij op. We zijn een muzikale gemeente: in muziek kunnen we onze emoties kwijt en zingen en luisteren naar muziek geeft ons het gevoel dat we echt sámen zijn. 

"De kerk is voor mij een rustpunt. Ik ben bezig met God en mijn geloof."

De Grote Kerk en de Wielewaal voelen vertrouwd en daar voelen we dat we in een lange traditie staan van talloze dorpsgenoten die hier vóór ons hun geloof beleden en hun verdriet en hun vreugde beleefd hebben. We putten kracht uit woorden die ons raken. 

Kans

We willen ons ervan bewust blijven dat al die inzet niet vanzelfsprekend is en dat we elkaar daarin positief mogen waarderen. Daarnaast merken we het gevaar dat de kerk geassocieerd wordt met vergaderen en een lijst van dingen die ‘moeten’. Inspiratie en gemeenschap horen op de eerste plaats. De organisatiestructuur is een middel dat daaraan dienstbaar is, geen doel op zichzelf. 

"We staan open voor verandering!"

Toch staan we op een punt van verandering. De vergrijzing en de huidige vorm van kerkdienst staan ter discussie. Tegelijkertijd zien we ook dat er steeds meer kinderen in de kerk komen. Onze gemeenteopbouw laat een veranderend beeld zien. We willen hier goed op inspelen, waarbij we recht doen aan de verschillende doelgroepen. Verder zien we kansen in de samenwerking met andere gemeenten in onze regio. We denken hierbij aan een gezamenlijke kerkelijk werker voor gespreksgroepen (Bijbel, gebed en filosofie) en catechisatie, die naast een predikant ondersteunend werk kan verrichten. 

"De professional als brenger van expertise, creativiteit en ontwikkelaar van nieuwe initiatieven."

De goede dingen koesteren

Kracht
De oude verhalen uit de Bijbel bieden ons een schat aan wijsheid van eeuwen oud waar we nog altijd graag uit putten en die we graag ook doorgeven aan volgende generaties. Met elkaar oefenen we normen en waarden die ons leven doortrekken en die we ook leren aan de kinderen in onze gemeenschap. Juist bij de kliederkerk, kinderkerk en jeugdkerk zoeken we de ontmoeting om deze oneindige schat van wijsheid door te geven. Praktische voorbeelden hiervan zijn de school-kerkgezinsdienst en het Kinderkerstfeest.

"Bijbelgedeelte als uitgangspunt"

De afgelopen tientallen jaren zijn deze waarden steeds meer in onze kerkgemeenschap verankerd geraakt. Veel verschillende geloofsbelevingen bestaan naast elkaar en dit wordt als een verrijking ervaren, er is ruimte voor vragen en twijfels. We hebben respect voor elkaars geloofsbeleving.

"Kindermoment is belangrijk."

"Open, ruimdenkende gemeente"

Kans
Geloofsbeleving is altijd in beweging en dat geldt ook voor de vormen die ons aanspreken en raken. Niet voor iedereen is de kerkdienst op zondagochtend aantrekkelijk. Er leven zorgen in onze gemeenschap omdat het aantal mensen dat kerkelijk actief is op de manier zoals we die kenden (elke zondag naar de kerk, ambtsdrager worden) afneemt. De kerk van de toekomst zal er heel anders uitzien dan nu en we weten nog niet hoe. Het vooruitzicht misschien afscheid te moeten nemen van oude vormen doet veel mensen pijn en voor die rouw moet ruimte zijn.

"Geloven is gewoon doen!"

Daarnaast is het belangrijk om te accepteren dat kerkelijke betrokkenheid er anders uit gaat zien en vormen van gemeenschap veranderen. Daarop inspelen vraagt een luisterende houding ten opzichte van jonge mensen en het stimuleren van gesprekken tussen mensen uit verschillende generaties. We zouden graag vaker iets van ons geloof, onze twijfel en onze levensvragen met elkaar delen. Dat kan best spannend zijn, maar we merken ook dat we elkaar echt kunnen raken en inspireren. 

"Een toekomst voor iedereen"

We willen koesteren wat we aan goede dingen hebben en wat goed is zo laten. De online-diensten worden als waardevolle bijdrage ervaren, hoewel we het gebruik van de beamer nog meer kunnen toepassen in de dienst. We zien echter ook dat de vorm van de kerkdienst en de liturgie gedateerd is. We staan voor een nieuw begin, waarin de vertaalslag naar het nu (de actualiteit) belangrijk is. We willen een open ruimte zijn en blijven voor iedereen waar je verdieping en verwondering vindt. Daarom willen we experimenteren met mogelijkheden om interactie te stimuleren, in de diensten en in andere activiteiten, zó dat het voor iedereen veilig voelt.

"Bredere muzikale en creatieve omlijsting van de liturgie"

Een aandachtspunt hierbij is de liturgie, het kan moderner en frisser met aandacht voor alle leeftijden. We denken hierbij aan meer creatieve, artistieke vormen en ook aan persoonlijke aandacht in de vieringen. Dit komt naar voren in het niet alleen zingen van liederen uit het liedboek. Muziek met een band of koor kan mensen enthousiast maken en voor speciale diensten een waardevolle toevoeging zijn. Daarnaast moeten we de luchtigheid niet uit het oog verliezen. Het mag af en toe best wat lichter en vrolijker van toon. Tenslotte kijken we naar de inrichting van de kerk en de consistorie, zodat het beter past bij de kerk van de toekomst. 

"Verschillende vormen van diensten"

 

terug