Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
In september is de kleine en grote kerkenraad weer opgestart. Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
Wijkouderlingen
Afgelopen zomer heeft Janny Flobbe te kennen gegeven dat ze haar rol als wijkouderling van wijk 2 wegens persoonlijke redenen neerlegt. Wel blijft ze graag actief in de bezoekdienst. Dela Roskam gaat haar opvolgen vanaf januari 2023. In verband met het vertrek recent van Erik Ploer als wijkouderling van wijk 1 naar de diaconie is er een vacature ontstaan voor deze wijk. Belangstellenden voor deze vrijgekomen taak mogen zich natuurlijk melden. Mocht je een vraag hebben, dan kun je je altijd richten tot de andere wijkouderlingen. Met elkaar proberen we het zo goed mogelijk te organiseren en staan we open voor alles wat er speelt. Klik hier voor de contactgegevens.

Oppasdienst
We zijn blij dat we kunnen melden dat we voor bijzondere diensten weer een oppasdienst kunnen bieden.

KinderKerk/Advent/Kerst
Bij de leiding van de KinderKerk nemen Gerard Veldkamp en Tine Verhoef afscheid. Tijdelijk is er dus een beetje minder leiding. Omdat er minder leiding is, is er besloten om het kinderkerstfeest dit jaar op 18 december anders vorm te geven. Gebruikelijk is dat kinderen van beide basisscholen meewerken aan een musical. Dit vraagt veel begeleiding. De leiding heeft een geweldig alternatief gevonden. Dit jaar komt een theatergroep een voorstelling verzorgen tijdens het kinderkerstfeest.

Vacante periode en nu?
Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de tijd wordt genomen om een nieuwe visie te vertalen naar een beleidsplan alvorens er een profiel wordt opgemaakt en vrijgegeven voor de zoektocht naar een predikant. Om deze periode goed te doorstaan zal er de komende tijd gebruik gemaakt worden van gastpredikanten en eventueel kerkelijk werkers. 
Waarom vinden we het zo belangrijk als kerkenraad om de tijd te nemen voor beleidsontwikkeling? 
De ontkerkelijking in Nederland is een gegeven. Wij vinden het belangrijk om als geloofsgemeenschap te overleven, maar hoe passen we ons aan aan de wereld om ons heen? Het is ons ideaal om een duurzame toekomst te scheppen, misschien wel tegen de trend van ontkerkelijking en individualisering in. Als gemeente maken wij deel uit van een wereldwijde en eenwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof ervaren in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar. De vorm, daar kunnen we met elkaar over nadenken.

Hoe overbruggen we de komende tijd? 
Het pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons gemeente. Pastoraat valt uiteen in crisispartoraat en regulier pastoraat. Denk bij crisispastoraat aan bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld overlijden. Voor regulier pastoraat denk je niet alleen aan bezoekwerk ouderen en zieken maar ook nieuwe inwoners, dopen, belijdenis doen en huwelijken. 
Vanaf 1 oktober 2022 zal ds. Richard Vissinga enkele uren per week crisispastoraat verlenen. Richard is een goede bekende van ons en doet dit graag. In goed overleg met de wijkouderlingen zullen de taken van het pastoraat opgepakt worden.  

Om beleid en visie te ontwikkelen is ds. Dirk-Jan Lagerweij bereid gevonden dit samen met ons te ontwikkelen. Beleid en visie is een zaak van de gehele gemeente. Wij doen dit samen met jou. Aan de hand van een stappenplan zal dit verder vorm krijgen. In de periode van oktober 2022 tot voorjaar 2023 zal dit onze aandacht vragen. Samen met jou betekent ook dat we jeugd, ouderen, mensen die gemeentelid zijn maar niet actief in de gemeente zijn gaan bevragen en met elkaar in gesprek gaan. Omdat dit tijd en aandacht vraagt, wordt ander regulier winterwerk voorlopig opgeschort. 

Voor de allerkleinsten zal KliederKerk doorgaan. Kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas is gevraagd om KliederKerk verder te ontwikkelen. Liesbeth is bekend bij gezinnen met jonge kinderen van de avonden over Kinderbijbels en de Geloofskoffer. Zij zal de komende KliederKerken gaan leiden, samen met de KliederKerkcommissie.
Vanuit het beleidsplan en de visie zal er vervolgens een gemeenteprofiel worden gemaakt. En pas dan zal er een beroepingscommissie worden geformeerd. 
Naast de noodzakelijke inhoudelijke bezinning zijn de financiële randvoorwaarden van groot belang. In overleg tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moet worden bepaald welk bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature(s).
Via de website proberen we je zo goed mogelijk te informeren. Dit onderwerp krijgt daar dan ook de komende tijd een permanente plek; www.kerkblokzijl.nl/vacant. Ook via de Zondagsbrief houden we je op de hoogte.  
Dit alles vraagt van de kerkenraad en gemeenteleden de komende tijd inzet, aandacht en positieve zin. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan bolwerken.We zijn blij dat we met hulp van buiten de vacante tijd zo kunnen invullen, waarbij ieder datgene kan en mag doen wat het beste bij hem of haar past.
Mocht je vragen heben naar aanleiding hiervan? Neem gerust contact op met ondergetekende of Marja Dragt.

Karin Rozendal (scriba)

 
 
Wij zijn vacant en nu? Wij zijn vacant en nu?
lees meer ┬╗