zondag 18 september 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Gerrie Duyvenvoorde , Janny Hummel (diaken)
Organist: Anne Kroeze

Aan deze dienst werken mee Gerrie van Duvyenvoorde, ouderling van dienst, Janny Hummel, diaken, Anne Kroeze, organist en ds. Jelle Vonk

Orde van dienst
Wij zingen lied 213; 1, 2 en 3
v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw is tot in eeuwigheid
a. En die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
v. Genade en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.
Wij zingen psalm 89; 5
Gebed om ontferming
Wij zingen psalm 89; 7
Kinderkerk; aansluitend luisteren wij naar: Elly en Rikkert: leer ons om te delen


v. De Heer zal bij U zijn
a. De Heer zal U bewaren
Zondagsgebed
Lezing Amos 8; 4 - 7
Wij zingen lied 310; 1, 4 en 5
Lezing Lucas 16; 1 - 13
Wij zingen lied 361; 1, 2, 4, 5
Overdenking
Wij zingen lied 1009; 1, 2 en 3
Gebeden:         Dank - en voorbeden
                        Stil gebed
                        Onze Vader
Inzameling der gaven.
Slotlied lied 985; 1, 2 en 3
Zegen.


Zondag 18 september is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, zending Syrië, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en beamer en Missionair werk.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Zending Syrië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Missionair werk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 18 sept. Zending Syrië
Bouw de kerk in Syrië weer op.
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

 

terug