zondag 29 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Marina Bakker (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan deze dienst werken mee Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken en Corry van den Berg, organist. Ds. R. Vissinga leidt de dienst.
Lied 217: 1, 2 en 3
predikant            Onze hulp in de naam van de Heer
allen                     DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
predikant            die trouw is tot in eeuwigheid
allen                     EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
predikant            Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen                     AMEN.
Lied 213: 4 en 5
Afsluiten met kinderlied Lied 218: 1 en 3
Gebed om ontferming
Lied 305: 1, 2 en 3
Dienst van het woord
predikant            De Heer zal bij u zijn.
allen                     DE HEER ZAL U BEWAREN
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament NBV21  Ruth 1 (door de ouderling van dienst)
Zingen Lied 339a
Overdenking
Zingen na orgelspel  Lied 816: 1, 2, 3 en 4
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied 423: 1, 2 en 3
Zegen en Amen

Zondag 29 mei is de eerste collecte bestemd voor de Diaconie: Roosevelthuis, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en fonds communicatiemiddelen.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

Diaconie collecte 29 mei: Roosevelthuis ( Hydepark) in Doorn:
Door miscommunicatie was het vorige week niet duidelijk wat betreft de collecte voor de diaconie. Deze week wordt er gecollecteerd voor het Roosevelthuis.
De meeste van de  vakantieweken die jaarlijks in het Hydepark worden gehouden, worden georganiseerd door werkgroepen en commissies van plaatselijke gemeenten uit het hele land. Allemaal vrijwilligers, artsen, predikanten, verpleegkundigen etc. die een week van hun eigen vakantie hiervoor beschikbaar stellen. Veelal hebben deze werkgroepen een band met de Protestantse Kerk. Vanuit een christelijke visie wil men ervoor zorgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij, in samenwerking met en met steun van de Protestantse Kerk, vakantiemogelijkheden aan voor mensen die er door ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd niet zelfstandig meer tussenuit kunnen. Voor diaconaal Streekverband NW. Overijssel vindt deze week plaats van 25 juni t/m 2 juli. Ook enkele mensen vanuit onze gemeente zullen er aan deelnemen. Diaken Nienke Prins zal als vrijwilligster ook meegaan.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Roosevelthuis
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Fonds communicatiemiddelen
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug