zondag 29 oktober 2023 om 10:00

Kerkdienst | Doopdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. S. van 't Zand
Ouderling(en): Joost/Geja ter Meer, Bertiene van Oort (diaken), Joost/Geja ter Meer (lector)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Geja ter Meer, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. Sander van ‘t Zand.

Margreet en Ivo Boxum, Lianne en Harjo van den Berg, Sjeerina en Arnold Hellinga en Gonja en Jan van der Linde hebben de doop aangevraagd voor hun jongste kind. Met opzet noem ik hier nog niet de namen. Het noemen van de namen van deze vier kinderen is onderdeel van de doopliturgie. Op zondag 29 oktober hopen we er een feestelijke doopdienst van te maken.

Ds. Sander van ’t Zand
 

Orde van dienst
Welkom
Zingen Lied 288
Bemoediging
predikant:  Onze hulp in de naam van de Heer
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
predikant: die trouw is tot in eeuwigheid
allen: En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
predikant: Genade zij U en vrede, van God, onze
Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
allen: Amen.
Drempelgebed
Zingen Psalm van de zondag: Psalm 119:1,2,3
Inleiding op de viering
Kyriegebed
Glorialielied Lied 274
KinderKerk
Zingen Onderweg
predikant: De Heer zal bij u zijn.
allen: De Heer zal u bewaren.
Gebed van de zondag
Lezing uit Deuteronomium 6:4-9
Evangelielezing volgens Matteüs 22:34-40
Zingen Lied 320
Uitleg en verkondiging
Zingen De kracht van uw liefde

DOOP
Inleidende woorden uit Marcus 10,13-16
Margreet en Ivo Boxum
Lianne en Harjo van den Berg
Sjeerina en Arnold Hellinga
Gonja en Jan van der Linde
hebben de wens uitgesproken om hun kind te laten dopen.
zingen van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Bidden van het zondvloedgebed
Kinderen naar voren
Dopen kinderen.
Zingen Lied 354 Jou leven staat aan het begin
Aansteken doopkaars
Muziek Ik wens jou
Levensberichten
Gebeden
Collecte
Zingen slotlied Lied 425
Wegzending en Zegen

Diaconie
Zondag 29 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Voedselbank Steenwijkerland, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor .Pastoraat eigen kerk.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Voedselbank Steenwijkerland
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Pastoraat eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 29 oktober: Voedselbank Steenwijkerland.
Op dit moment maken 111 huishoudens gebruik van de voedselbank.
In totaal 392 personen waarvan 164 kinderen onder de 18 jaar staan ingeschreven en krijgen voedselhulp.
Wij deelden vorige week totaal 154 pakketten uit. Het hogere aantal heeft te maken met de grootte van de huishoudens. Gezinnen met 3 of meer personen boven 13 jaar en gezinnen met 5 personen (volwassenen en kinderen) ontvangen 2 basispakketten met aanvullende producten naar rato (AGF, bevroren brood en vlees, zuivel).
De aanvoer vanuit distributiecentrum Voedselbank Nederland district Meppel loopt erg terug. We moeten bijkopen, om een fatsoenlijk pakket samen te kunnen stellen. We zijn daarom blij met donaties en giften in natura.


 

terug