zondag 22 oktober 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. D.J. Lagerweij
Ouderling(en): Klaas de Lange, Tineke Ploer (diaken), Gerard Veldkamp (lector)
Organist: Nog niet bekend

Aan de dienst werken mee Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, ouderling van dienst, Gerard Veldkamp, lector, Tineke Ploer, diaken, Herman Kamp, muziek en ds. Dirk-Jan Lagerweij.
 

Orde van de dienst
Aanvangslied: LB 100: 1, 2 en 3 Juich Gode toe

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen

Lied: LB 100: 4  Want God is overstelpend goed

Gebed om ontferming
Lied: 217: 1 t/m 5 De dag gaat open

Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament NBV21: Deuteronomium 4: 12-20
Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21: Mattheus 22: 15-22
Lied: LB 422: 1 t/m 3     Laat de woorden

Overdenking
Orgelspel, uitlopend op:
LB 992: 1 t/m 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Gebeden
Inzameling der gaven

Slotlied: LB 827: 1 t/m 4 Mensen, wij zijn geroepen om te leven!


Zegen met gezongen “Amen
Diaconie
Zondag 22 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Stichting Project Voice de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor .Fonds geluidsinstallatie.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Stichting Project Voice
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Fonds Geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

Diaconiecollecte 22 oktober: Stichting Project Voice.
De Stichting Project Voice Uganda ondersteunt vrouwen, meisjes en tienermoeders in de sloppenwijken van Kampala Oeganda. . Sinds het overlijden van Bert Boon gaat de Stichting verder o.l.v Marion Mugabo Ze doen hun uiterste best om de projecten bijv. het naaiatelier in beweging te houden en starten nieuwe projecten. Zoals nu het project maandverband. Ze maken herbruikbaar maandverband voor hun eigen gebruik en voor de verkoop, dat is dan weer een bron van inkomsten. Het gebrek aan maandverband voor de vrouwen en meisjes in deze gemeenschappen is een groot probleem. Veel meisjes zijn van school gegaan vanwege de schaamte die ze ervaren tijdens hun menstruatie, en veel vrouwen kunnen zich niet veroorloven om maandverband te kopen. Het is erg duur in Oeganda en voor de vrouwen en meisjes in de sloppenwijken is het onmogelijk geworden het meermaals te moeten aanschaffen. Velen van hen gebruiken vodden, oud papier of droog gras om zichzelf te helpen De organisatie Project Voice Oeganda traint meisjes en vrouwen in het maken van herbruikbaar maandverband.


 

terug