zondag 9 april 2023 om 10:00

Kerkdienst | Paaszondag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Geja ter Meer, Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Geja ter Meer, ouderling van dienst, Erik Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist, ds. Richard Vissinga en met medewerking van De Bazuin.   
 
Lied 216: 1, 2 en 3       
Lied 637: 1-4
O vlam van Pasen, steek ons aan  (Bazuin) melodie: Daar juicht een toon
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!
Zingen: Lied 288
Bemoediging en Groet
Voorganger:      Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Allen:                Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:                     Het leven krijgt weer kleur door zijn trouw.
A:                     Hij doet voor ons de toekomst open.
V:                     Het licht van Gods ogen gaat over ons op.
A:                     Zijn aanwezigheid is als een nieuwe dag
Zingen: Psalm 98: 1 en 3  (orgel)
Kyriëgebed
Zingen: Lied 600: 1 t/m 5
Project: Verander je mee?
Projectlied 2 coupl.
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Gebed
Lezing: Johannes 20: 1-18
Zingen: Lied 626: 2
Zingen: Lied 626: 3
Zingen: Lied 626: 4
Zingen: Lied 626: 5 en 6
Zingen: Lied 626: 7 en 8
Zingen: Lied 618: 1, 2 en 3 (Bazuin)
Preek
Zingen: Lied 618: 4, 5 en 6  (Bazuin)
Dankgebed -  voorbede - stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven  (Bazuin speelt)
Zingen: (melodie lied 868/oude liedboek: lied 434) (Bazuin)
Zegen
Zingen:  Lied 634: 1 en 2  U zij de glorie  (Bazuin)

Diaconie
Zondag 9 april is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Werelddiaconaat: Moldavië
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het bloemenfonds.
Diaconiecollecte 9 april: Werelddiaconaat: Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Werelddiaconaat: Moldavië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Bloemenfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

Gift

Voor de bezoekdienst is er een gift ontvangen van tien euro.
Heel hartelijk dank. 
De bezoekdienst 


 

terug