zondag 19 februari 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. A. Zweers
Ouderling(en): Karin Rozendal, Tineke Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Karin Rozendal, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. A. Zweers.
Orde van de dienst
 
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 113: 1,2
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen
Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen: gesprek met de kinderen
de kaars wordt aangestoken. De kinderen gaan naar de consistorie.
Afsluiten met kinderlied: ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd
Gebed om ontferming, we ontsteken kaarsen op de aandachtsschaal
Lied: : Laat zo je licht maar schijnen
Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 112   (uit: Huub Oosterhuis, De psalmen vrij)

Je zou gelukkig willen zijn:
stevig, vrolijk, rechtop,
goed werk, goed wonen, wat geld,
aardig worden gevonden
lief, je grote liefde vinden,
kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen – wie niet?
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,
trouw, rechtvaardig, meedogend?
Een duistere zaak is de wereld
maar er zijn mensen van licht.
Gierig wreed zelfzuchtig, dezen en genen
maar er zijn mensen die geven en delen.
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.
Er zijn woorden gesproken
die werken ten goede, je hart versterken,
je geweten scherpen.
Gelukkig wie ze zoekt te horen
en leeft om te volbrengen.
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig

Lied: Lied 1001
Lezing uit het Nieuwe Testament Mattheus 5: 1-16
Lied: Lied 317
Overdenking
Zingen: Lied 828
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
Inzameling der gaven
Alle kinderen en leiding komen terug in de kerk
Slotlied Lied 418: 1,2,3
Zegen
Als antwoord (ipv het amen): Lied 418:4
Orgelspel
Na de dienst is er koffie, thee en ranja.


Diaconie
Nieuwjaarsdag, zondag 19 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie; Unicef.
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Unicef
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

Aardbeving in Syrië en Turkije.

Zondag 19 februari zal er in de dienst gecollecteerd worden voor Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Samen met 10 andere hulporganisaties: Stichting Vluchteling, Cordaid, Care Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Unicef Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision, vragen zij aan heel Nederland om geld te geven voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Zij bieden directe noodhulp aan, onder andere aan de duizenden kinderen in de getroffen gebieden. Noodhulp zoals medische zorg, eten, dekens en psychosociale hulp. Doneren kan ook via giro 555.
 

Gebed voor Syrië en Turkije

Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. Een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.” 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen van de beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenen in de regio en schreven een gebed, dat wij in Nederland kunnen meebidden:Schepper en Onderhouder van ons leven,

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.

Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,

 Amen
 

terug