Uitnodiging en programma startzondag

zondag 11 september 2022 om 10:00

Kerkdienst | Startzondag | 350 jaar stad Blokzijl | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Annie de Lange , Erik Ploer (diaken)
Organist: Jaco Floor

Aan deze dienst werken mee Annie de Lange, ouderling van dienst, Erik Ploer, diaken, Jaco Floor, organist en ds. Jelle Vonk.
Orde van dienst
Wij zingen lied 287; 1, 2, 4 en 5
v. Onze hulp in naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is.
v. Genade en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
A. Amen.
Gebed
Verteller
Wij lezen uit de Statenvertaling: psalm 52.
 

1 EEN onderwijzing van David, voor den opperzangmeester;
2 Als Doëg, de Edomiet, gekomen was, en Saul te kennen gegeven en tot hem gezegd had: David is gekomen ten huize van Achimélech.
3 Wat roemt gij u in het kwade, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch den gansen dag.
4 Uw tong denkt enkel schade; als een geslepen scheermes, werkende bedrog.
5 Gij hebt het kwade liever dan het goede; de leugen, dan gerechtigheid te spreken.
6 Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs.
7 God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden.
8 En de rechtvaardigen zullen het zien en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende:
9 Zie den man die God niet stelde tot zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen.
10 Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwiglijk en altoos.
11 Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten, want hij is goed voor Uw gunstgenoten.

Overdenking
Wij kijken en luisteren naar Voor ieder een plek aan tafel
Activiteiten
Presentaties
Bij het binnenbrengen van de nieuwe Kanselbijbel zingen wij: lied 362; 1 en 3
Wij lezen (lector 1) Lucas 24; 13 - 17
(lector 2) Lucas 24; 18 - 27
(lector 3) Lucas 24; 28 - 35
Wij zingen elkaar de zegen toe: lied 415, 1, 2 en 3.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en een broodje te eten.
Zondag 11 september is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en beamer en het verwarmingsfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Opbrengsten diaconiecollectes augustus 2022
Via de collectes, scipio app en de bank zijn de volgende bedragen binnengekomen:
7-8-2022 Diaconie, €128,15
14-8-2022 Zending Egypte, €109,40
21-8-2022 Diaconie, € 69,90
28-8-2022 Diaconie, € 80,25

 

terug