zondag 21 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. H.A. Cappon
Ouderling(en): Marja Dragt , Tineke Ploer (diaken)
Organist: Marjo Withaar

Aanvangslied Liedboek 24: 1 De aarde en haar volheid zijn
Predikant: Onze hulp in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Predikant: Die trouw is tot in eeuwigheid
Allen: En die niet loslaat het werk dat Zijn had begon.
Predikant: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Zingen Liedboek 24: 2

Met de kinderen en kinderlied: Opwekking Kids 195
Gebed om ontferming
Zingen Liedboek 149: 1 en 3 Halleluja, laat opgetogen

Dienst van het woord
Predikant: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Lezing uit het Oude Testament NBV 21: 1 Samuel 1: 1-20
Zingen Liedboek 152: 1, 2 en 10 Mijn hart verheugt zich zeer
Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21: Lucas 10: 38-42
Zingen Liedboek 313: 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
Overdenking
Zingen Liedboek 993 Samen op de aarde (alle 7 coupletten)
Gebeden
Inzameling der gaven en alle kinderen en leiding komen terug in de kerk
Slotlied Liedboek 422 Laat de woorden die we hoorden
Zegen met gezongen “Amen”
Orgelspel
Na de dienst is er koffie, thee en ranja.

Diaconie

Zondag 21 augustus is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en onderhoud van de diaconie.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Onderhoud pastorie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

terug