zondag 7 augustus 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. C. Aalbersberg
Ouderling(en): Hendrik Timmerman , Erik Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan deze dienst werken mee Hendrik Timmerman, ouderling van dienst, Erik Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist en ds. C. Aalbersberg
 
 
Aanvangslied: 275:1,2,3,4 Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig.

predikant Onze hulp in de naam van de Heer
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft
predikant Die trouw is tot in eeuwigheid
allen En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
predikant Genade zij U en vrede
allen Amen.

Zingen Lied 275:5
Over de dienst op deze dag
Zingen Lied 806:1,2,3 Zomaar te gaan….
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen Lied 655:1,2,3,4 Zing voor de Heer een nieuw gezang
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest.
Wat vooraf gaat aan de lezing
Lezing uit het Oude Testament NBV21 (door de ouderling van dienst): Exodus 17:8-16
Zingen Psalm 105:16 en 18 God laafde hen…
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 1001:1,2,3 De wijze woorden en het groot vertoon
 
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
Inzameling der gaven 
Slotlied 416:1,2,3,4 Ga met God
We gaan onze weg als gezegende mensen
Gezongen amen

Zondag 7 augustus is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en de bezoekdienst.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Bezoekdienst
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug