zondag 26 september 2021  om 10:00
Voorganger: ds. J. Vonk
Kerkdienst | Wisseling ambtsdragers | Grote Kerk
Ouderling: Patrisja Mintjes
Organist: Corry van den Berg

Met medewerking van Patrisja Mintjes, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. Jelle Vonk, predikant.
 
afscheid van Truus Oversteeg, ouderlinge.
Met medewerking van Patrisja Mintjes, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. Jelle Vonk, predikant.

Orde van dienst
 
Wij zingen lied 654; 1 en 4
v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw is tot in eeuwigheid
a. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.
Wij zingen de psalm van de zondag, psalm 116; 1 en 3
Gebed om ontferming
Wij zingen lied 217; 1, 2, 3 en 4

Dienst van het woord
v. De Heer zal bij u zijn
a. De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Schriftlezing 2 Samuel 23; 13 - 17
Wij zingen lied 848; 1, 3 en 5
Schriftlezing n.a.v. Johannes 7; 40 - 52 verzorgd door de Kinderkerk, met aansluitend kinderlied van Elly en Rikkert
Overdenking
Wij zingen Lied 850; 1, 3, 4 en 5
Afscheid van Truus Oversteeg als ouderling.
Wij zingen lied 362; 1 en 2
Gebeden:          Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: lied 416; 1, 2, 3 en 4
Zegen.
 
 

Wisseling ambtsdragers

De dienst van zondag 26 augustus staat in het teken van wisseling ambtsdragers. Dit keer nemen we afscheid van Truus van Oversteeg. Truus was 8 jaar wijkouderling. Patrisja Mintjes was jeugdouderling voor een periode van 2 jaar en heeft te kennen gegeven dat ze de termijn van 4 jaar graag vol wil maken. Janny Flobbe is wijkouderling en haar termijn loopt ten einde maar heeft te kennen gegeven dat zolang er geen vervanging is, zij graag nog deze rol wil blijven vervullen.
Het wordt deze zondag dus een afscheid en geen welkom. Er is een vacature bij de diaconie en het pastoraat en beiden zijn nog niet vervuld. Een beetje zorgelijk vinden wij dit wel. Is dit van tijdelijke aard of meer een tendens en past het mensen niet meer om een dergelijk ambt te vervullen? We weten het niet goed. Binnenkort gaan we in gesprek met onze classis predikant Klaas van der Kamp. We zijn benieuwd hoe hij hier over denkt. Vele handen maken het werk licht. Dat geldt ook voor ‘kerkewerk’. En we blijven toch ook positief. Lees vooral even door. Truus laat een testimonial achter hoe zij de taak heeft ervaren. Misschien raak je geïnspireerd en wil je er meer van weten. Aarzel niet en neem contact met ons op.

 
 
Na 8 jaar ouderling te zijn geweest verlaat ik de kerkenraad.

Ik heb als ambtsdrager 3 huwelijken, 13 rouwdiensten en zo’n 83 reguliere diensten bijgewoond.

Ik vond het erg plezierig dat ik bezoekjes af mocht leggen in wijk 4 en veel mensen beter heb leren kennen.

We hebben als kerkenraad in die 8 jaar belangrijke zaken voorbij zien komen.

Zoals het eerste huwelijk in de PKN gemeente van Blokzijl tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht.

Het speciale verlof van ds. Lagerweij was ook een bijzondere tijd.

Ook de restauratie van het orgel heb ik met belangstelling gevolgd. Ik ben zelfs een keer mee geweest naar Leeuwarden om achter de schermen te kijken van zo’n bedrijf. Ik herinner me nog de schapenleren velletjes die voor de blaasbalg werden gebruikt. En een jongen die al die register knopjes zwart zat te lakken.

De sfeer in de vergaderingen vond ik altijd prettig. We hebben met de hele club veel gelachen, daar is zeker tijd voor. Het is wel de kunst om rond de klok van 10 te stoppen want dan is de concentratie wel gedaald.
Zo eens in het kwartaal hebben we ouderlingen overleg samen met de predikant. Dit waren zeer waardevolle bijeenkomsten en je leert de zorgen van de andere wijken ook kennen. Collega ouderlingen: Bedankt voor de fijne samenwerking!!

De rouwdienst  die op mij het meeste indruk heeft gemaakt was in een zomer toen Ds. Lagerweij op vakantie was. Ik heb toen zelf contact gelegd met de familie en een predikant opgezocht. Daarna kwam de begrafenis ondernemer in beeld en nam de organisatie over.

De corona-periode heeft ook veel indruk op mij gemaakt. Een dichte deur van de Grote Kerk, dat was nog nooit voorgekomen. Het was bijzonder om in een lege kerk met een team de dienst op te nemen. En hulde aan al die mensen die daar zo intensief mee bezig zijn geweest. En dan de rouwdiensten met een heel klein gezelschap, zo bizar!!

Ik heb in wijk 4 nog geen opvolger gevonden. Het is jammer als deze wijk geen eigen ouderling meer zal hebben. Hopelijk gebeurt er nog een wonder.

Misschien komt het punt dat we ons werk anders moeten gaan organiseren want de diaconie zoekt ook al heel lang nieuwe leden en wat dacht je van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor jullie vertrouwen en tot ziens in of om de kerk.

Truus van Oversteeg


derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het fonds geluidsinstallatie.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, vredesweek Israël en Palestina
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het fonds geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Collecte diaconie 26 september: Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder als ‘bezetter’ of ‘terrorist’ dan als medemens.
Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

 

 

terug