zondag 19 september 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Jelle Vonk
Kerkdienst | Grote Kerk | Startzondag
Tekst(en): Van U is de toekomst
Ouderling: Marja Dragt
Organist: Marjo Withaar

Diaken: Nienke Prins

Een nieuwe start!

Aan het begin van het nieuwe winterseizoen staat er de komende maanden in onze gemeente weer van alles te gebeuren, zoals; club- en soosavonden, catechisaties, gespreksgroepen, voorbereidingen, gezinsdiensten, kinderkerk en zingen etc., maar allereerst hebben we Startzondag op ons programma. Dit is een gezellige gelegenheid om elkaar te ontmoeten.


Programma
  • 09.30 uur: Ontvangst met een kopje koffie/thee of limonade met wat lekkers!
  • 10.00 uur: Kerkdienst gevuld met activiteiten o.l.v. ds. Jelle Vonk
  • 11.00 uur: Gezellige nazit met een hapje eten en drinken. 
We ontmoeten je graag om er een gezellige Startzondag van te maken!          

Omdat er enige kosten worden gemaakt, zal er een doosje staan waar u vrijblijvend een gift in kunt doen. Alvast onze hartelijk dank.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen. 

Onze hartelijke groeten en tot ziens.

Commissie Startzondag,
ds. Jelle Vonk, Betty Lok, Marja Dragt, Gea ter Meer, Tiny van Vulpen en Emmelyn Snippe

Orde van dienst: Startzondag: Van U is de toekomst.

* Wij zingen lied 287, 1, 2 en 5

v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

* Gebed om ontferming
* Wij zingen lied 274

Schriftlezing Matteüs 6, 9 - 13
Korte Overdenking
* Wij luisteren naar Typhoon: Alles is gezegend https://www.youtube.com/watch?v=Yt5VaXrY58E

Uiteen in groepen
Korte terugblik door de verschillende groepen

* Wij zingen lied 657, 1, 3 en 4
 
Gebeden:         Dank- voorbeden
stil gebed
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel
waar water, schoonheid en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft worden te bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad
Van U is de toekomst.
kome wat komt. Amen.

* Slotlied lied 419  
* Zegen.

Zondag 19 september is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, bouw de kerk in Syrië weer op, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en de beamer en het verwarmingsfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Bouw de kerk in Syrië weer op
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 19 sept. : Zending: Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

terug