Zondag 24 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Torenbeek (Emmeloord)
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Dhr. H. Braad

Verder werken mee aan de dienst: Joost/Geja ter Meer, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken en Tjakko de Jonge, muziek.
Liturgie

Psalm.27: 2
v. Onze Hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON
v. Genade en vrede van God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.
Drempelgebed
Lied  283: 1,4
DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN.
Zondagsgebed
Schriftlezing Psalm 112
Lied 825: 3  Hij blies…
Schriftlezing Fil.4: 4-7
Lied 825: 5
Verkondiging
Lied 320: 2,3
Dienst der gedachtenis
Orgelspel
Gebeden
Inzameling der gaven
Lied 1010: 2,3
Zegen

Diaconie

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, specifiek de bezoekdienst, de eigen kerk en het onderhoudsfonds Grote Kerk.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie; bezoekdienst
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds Grote Kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconie collecte zondag 24 januari : Bezoekdienst
Er zijn binnen PKN Blokzijl ongeveer 15 personen actief met het bezoeken van mensen uit onze gemeente. Zij brengen een bezoekje bij verjaardagen (75 jaar en ouder), huwelijksjubilea (vanaf 40 jaar) en doopouders. Ze nemen dan een kleine attentie mee. Hier zijn kosten mee gemoeid. Op dit moment vinden er geen daadwerkelijke bezoekjes plaats, maar wordt er wel aandacht aangegeven door een telefoontje, een felicitatiekaart of een deurmoment.
We hopen dat er in de loop van dit jaar toch weer daadwerkelijk bezoekjes gedaan kunnen worden en er een attentie meegenomen kan worden.
 

terug