zo 6 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (2e Advent)
Organist: Mw. C. van den Berg

Deze zondag is de 2e zondag in de tijd van Advent, de tijd van verwachting, tijd van op de uitkijk staan. Twee kaarsen gaan branden. Het licht wordt steeds sterker. We lezen uit het Johannesevangelie over Johannes de doper. Nee, hij is niet de schrijver van het evangelie, zoals vroeger wel eens gedacht werd. Hij is een zonderling figuur die verwijst naar de komst van Hem, wiens schoenriem hij niet waardig is los te maken. Zo ziet hij zichzelf en zo spreekt hij over Jezus. Wie is Hij op wie wij in deze weken wachten? Naar wie laten wij ons door Johannes sturen? En wat wil zijn getuigenis ons vertellen? De collectes beveel ik wederom van harte bij jullie aan. In deze dienst gaat voor ds. Jelle Vonk. Ouderling van dienst is Karin Rozendal en diaken is Janny Hummel. Corry van den Berg verzorgt de muzikale begeleiding samen met enkele zangers.  

Kerkdienst fysiek bijwonen? Tot vanavond 22.00 uur kun je je aanmelden via de scipio app of klik hier.

Orde van dienst:
Wij zingen lied 452, 1 en 2
Aansteken adventskaarsen
Bemoediging en groet.
Drempelgebed.
Wij zingen psalm 87, 1, 2 en 4
Bijdrage Kinderkerk: Adventsproject.
Zondagsgebed
Schriftlezing Jesaja 40, 1 - 8
Wij zingen lied 444, 1 en 2
Wij lezen Johannes 1, 19 - 28
Wij luisteren naar Trijntje Oosterhuis:  Lied Van Nieuw Begin - YouTube
Overdenking
Wij luisteren naar Nederland Zingt: De wereld is van Hem vervuld - YouTube
Gebeden:         Dank- en voorbeden
  .          Onze Vader
Slotlied 466, 2, 3 en 6 
Zegen.
Wij luisteren naar: The UK Blessing — Churches sing 'The Blessing' over the UK - YouTube

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst.
Het getal 3: staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4: verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.
De schaal: staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Eerste Advent: de deurwachter
De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst.
In de Marcuslezing ging het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Tweede Advent: wie ben jij dan wel?
De lichte kleur versterkt de symboliek rechtvaardigheid.
De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Diaconie

 

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en de plaatselijke gemeente
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel 

terug