Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Gisteravond hebben we nog een kerkenraadsvergadering gehad. Meestal hebben we in juli en augustus geen vergadering maar met het op handen zijnde vertrek van ds. Jelle Vonk, was dat toch wel handig.
Het proces rondom het vertrek van een predikant vraagt zorgvuldigheid. Er is hier oog voor en we vinden dit belangrijk. Belangrijke items zijn:
  • Hoe regelen we vervanging;
  • Welke taken specifiek moeten vervangen worden;
  • Wat is er voor nodig rondom het beroepingsproces;
  • Hoe nemen we afscheid van Jelle.
Alles stap voor stap en we doen dit liever zorgvuldig dan overhaast.
In september is er een feestweek rondom ‘350 jaar stad’. We willen hieraan meedoen. Op zaterdag 10 september is er monumentendag en 11 september willen we een speciale kerkdienst doen. Dit valt gelijk met de Startzondag. Het thema is ‘aan tafel’. We zijn blij met dit thema en dit thema past ons beter dan het thema van afgelopen jaar. We kunnen van alles bedenken bij dit thema; aan tafel is plek voor iedereen, een plek om te delen, noem maar op.

Marja heeft de eerste vergadering in haar rol als voorzitter glansrijk doorstaan. Via de PKN heeft ze een training gevolgd voor haar rol als voorzitter. De kerkorde noemt dit ook wel ‘preses’. In de vergadering heeft ze e.e.a. verteld over wat daar aan bod kwam. Naast praktische zaken zoals kennis van de kerkorde, ordinanties en generale regelingen was er ook ruimte om met elkaar na te denken hoe je kunt leidinggeven en besturen. Het is anders dan op je werk.
De laatste jaren is er wat meer geëxperimenteerd met andere vormen van vergaderen. We voelen allen dat de beschikbare tijd van vrijwilligers een kostbaar goed is. In de vergadering van het moderamen is al doorgesproken hoe anders om te gaan met de vergaderingen en gisteren werd dit met alle ambtsdragers besproken en aanvaard. We gaan het proberen!
Hoe het was
Maandelijks, 1e woensdag van de maand, was er een vergadering met het moderamen. In het moderamen was vertegenwoordigd: predikant, voorzitter, scriba, voorzitter diaconie en kerkrentmeesters en jeugdouderling. Eveneens was er maandelijks, 2e donderdag van de maand, een vergadering met de voltallige kerkenraad. Alleen in de maanden juli en augustus was er geen vergadering. Dit waren minimaal 18 vergaderingen.
En hoe verder
De ordinantie geeft een andere invulling aan het moderamen en de kerkenraad. Volgens de ordinantie bestaat het moderamen uit de predikant, voorzitter en scriba. De ‘kleine kerkenraad’ vertegenwoordigt een afgevaardigde van elk ambt. Eigenlijk wat wij voorheen het moderamen noemden. En er is de ‘grote kerkenraad’ die bestaat uit alle ambtsdragers. Het voorstel is om terug te gaan naar 6 vergaderingen met de ‘kleine kerkenraad’ en 6 vergaderingen met de ‘grote kerkenraad’. Voor belangrijke beslissingen is nog altijd instemming nodig van de ‘grote kerkenraad’.
We hopen door terug te gaan naar minder vergaderingen dat er tijd ontstaat om bijvoorbeeld mee te werken aan bijzondere diensten en overige activiteiten op meer projectbasis. Denk aan activiteiten die meer tijdelijk van aard zijn. Nu ontbreekt vaak voor iedereen de tijd om voor speciale dingen tijd in te ruimen.
De diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat en jeugd bepalen onafhankelijk van de kerkenraad hoe vaak nodig is om te vergaderen. We gaan terug naar totaal 12 vergaderingen en deze zijn allemaal op de donderdagavond. De informatie op de website zal aangepast worden.

Wijkcontactavonden
De wijkcontactavonden zijn achter de rug. We hebben kort teruggeblikt op deze momenten. Het was goed om dit weer te doen en veel te lang geleden. We houden deze momenten op de agenda. Misschien niet direct dit najaar maar we gaan dit zeker een vervolg geven.

Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn we bezig met nieuw beleid. De mening van iedereen is belangrijk om nieuw beleid gestalte te geven. Het vertrek van de predikant en straks het formuleren van een profiel voor een nieuwe predikant, de informatie opgehaald via de wijkcontactavonden zijn de eerste stapjes. Er zullen nog veel meer stappen gezet moeten worden. Tijdens de wijkavonden zijn vragen gesteld. We willen deze vragen verder uitbreiden en veel breder gaan uitzetten. Nogmaals iedereen mag meedenken. Dit vinden we zeer gewenst.
Hoe we de zomer doorkomen met gastpredikanten en vakanties is allemaal doorgesproken. Communicatie hierover volgt via de Zondagsbrief en de website. De kerkenraad wenst iedereen een fijne zomer en als er wat is? Neem contact op met ons.
Karin Rozendal, scriba (06 23327236, pgb4@xs4all.nl)
 

Afwezigheid en bereikbaarheid

 
Ds. Jelle Vonk Predikant afwezig 1 augustus tot 28 augustus
Karin Rozendal Scriba afwezig 15 juli tot 8 augustus

Uiteraard blijven tijdens de vakantieperiode taken als gemeentezorg en andere aangelegenheden doorlopen.
Bij afwezigheid van de predikant kun je voor vragen en bijzonderheden terecht bij je eigen wijkouderling of één van de andere (wijk)ouderlingen.
De wijkindeling is te vinden op onze website www.kerkblokzijl.nl
terug