Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.

Gemeente: Protestantse Kerk Blokzijl en omgeving
Betreft gebouw: De Grote Kerk
Versie: openstellen kerkdienst/kerkgebouw 01
Datum: 1 september 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. 
Inhoud
1.    Doel en functie van dit gebruiksplan. 3
1.1.      doelstelling in het algemeen. 3
1.2.      Functies van dit gebruiksplan. 3
1.3.      Aantal bezoekers. 3
1.4.      Algemene afspraken. 3
2.    Gebruik van het kerkgebouw. 3
2.1.      Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag. 3
2.1.1.   Aanvangstijden voor verschillende diensten. 4
2.2.      Gebruik kerkzalen. 4
2.2.1.   Plaatsing in de kerkzaal 4
2.2.2.   Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie. 4
2.2.3.   Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 4
3.    Concrete uitwerking. 4
3.1.      Gerelateerd aan het gebouw. 4
3.1.1.   Routing. 4
3.1.2.   Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 5
3.1.3.   Garderobe. 5
3.1.4.   Parkeren. 5
3.1.5.   Toiletgebruik. 5
3.1.6.   Reinigen en ventileren. 5
3.2.      Gerelateerd aan de samenkomst 5
3.2.1.   Gebruik van de sacramenten. 5
3.2.2.   Zang en muziek. 5
3.2.3.   Collecteren. 5
3.2.4.   Koffiedrinken en ontmoeting. 6
3.2.5.   Kinderoppas en kinderwerk. 6
3.3.      Uitnodigingsbeleid. 6
3.4.      Ouderen en kwetsbare mensen. 6
4.     Taakomschrijvingen. 6
4.1.      Coördinatoren. 6
4.2.      Kerkenraad, diaconie en voorganger 6
4.3.      Techniek. 6
4.4.      Muzikanten. 6
4.5.      Tijdschema. 7
5.    Besluitvorming en communicatie. 7
5.1.      Besluitvorming. 7
5.2.      Communicatie. 7
6.    Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk. 8
6.1.      Overige bijeenkomsten en vergaderingen. 8
6.2.      Bezoekwerk. 8
  Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 
 • We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 • Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten. Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen.
 • Tijdens kerkdiensten is het niet toegestaan te zingen door de gemeente. Wel zullen enkele mensen (maximaal 5) voorin in de kerk voor een microfoon zingen.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.
In dit hoofdstuk volgen enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) uw kerkgebouw. Denk aan:
 • het feit dat mogelijk meerdere gemeenten gebruik maken van hetzelfde gebouw;
 • de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;
 • hoe u de anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal wilt organiseren.
Tijdens de zondagen zal de kerk voor 1 kerkdienst worden gebruikt. Er zijn deze zondagen geen andere groepen of instanties die van De Grote Kerk gebruik maken. De gebruikelijke aanvangstijd van 10.00 uur wordt gehanteerd. De Grote Kerk heeft de vorm van een kruiskerk. Er zijn een aantal vaste banken gesitueerd met deurtjes. Daarnaast zijn er eveneens een aantal zitplaatsen met houten stoelen. Deze stoelen zijn onderling verbonden, middels “gaten planken” in het kader van brandveiligheid. Tussen de stoelen en banken zijn brede gangpaden. Te nemen stappen:
 • De Grote Kerk is een oude kerk met veel ruimte en inhoud als gebouw. Vloeroppervlak is circa 600m2 en de hoogte circa 10 meter. In een normale omstandigheid is er voldoende ruimte voor maximaal 300 personen. De laatste jaren werd dit aantal lang niet bereikt en was het gemiddeld aantal kerkdienst bezoekers 100-120 personen.
 • Middels afbakening van zitplaatsen (door stroken van 1.5meter te plaatsen), is er een indeling gemaakt van de kerk, waar mensen plaats kunnen nemen. Op een verantwoorde manier kunnen huisgenoten samenzitten en wordt onderling tussen verschillende gezinnen/huishoudens wel de afstand geborgd van 1.5 meter. Er is bepaald dat er in deze situatie maximaal 140 personen verantwoord kunnen deelnemen aan de dienst
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal 100-120 personen, capaciteit 300 personen 140 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand
consistorie
(zaal 1)
15 personen 10 personen
Consistorie kindernevendienst voor 10 kinderen en 2 leiders 10 kinderen en 1 leider
Binnenkomst van kerk en kerkzaal:
 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfecterend middel zal bij ingang en op diverse plaatsen in de kerk staan.
 • Garderobe kan niet worden gebruikt en bezoekers wordt verzocht jas mee te nemen naar de zitplaats.
 • Coördinatoren (in ons geval kerkrentmeesters) staan verdeeld door de kerk (ingang en op aangewezen plaatsen) om mensen naar een plaats te begeleiden.
Verlaten van de kerk:
 • Coördinatoren zullen middels aanwijzingen mensen naar buiten begeleiden. Mensen volgens looproute, die het dichtst bij de uitgang zitten, worden verzocht als eerste de kerk te verlaten.
 • Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
Aangeven dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Hiervan kan geen gebruik worden gemaakt. Niet van toepassing. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van de toilet voor, tijdens of na de dienst. Bij hoge uitzondering is dit mogelijk waarbij in het toilet desinfectie aanwezig zal zijn Tussen de kerkdiensten van de verschillende zondagen, zal de kerk grondig worden schoongemaakt. Voor en tijdens de dienst zal er worden geventileerd, middels de hoge ramen welke open gezet kunnen worden (bovenin het kerkgebouw). Dit betreft natuurlijke ventilatie. In de kerk is vloerverwarming en heteluchtverwarming aanwezig. De heteluchtverwarming zal tijdens de dienst worden uitgeschakeld ivm onbedoelde recirculatie van de lucht. Daarentegen zal de vloerverwarming als ondersteuning worden ingezet. Dit moet nog nader worden ingevuld en zolang hierover geen duidelijke invulling is, vinden deze sacramenten niet plaats. Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet.
Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.
Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen. Zie verder https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/.
De kerkenraad heeft op grond van de bovenstaande informatie besloten om de zang tijdens de eredienst te beperken tot een zanggroep, cantorij of vergelijkbaar. Hierbij worden de adviezen van RIVM voor opstelling en onderlinge afstand in acht genomen. Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Er zal gebruik worden gemaakt van collecteschalen bij de uitgang van de kerk. Het geld van de schalen, zal na de dienst door 1 persoon in zakjes worden gedaan en minimaal 1 dag later worden geteld. Instructie naar tellers om nadien ook goed te desinfecteren. Koffiedrinken en ontmoeting in en rondom kerk is tot nader order niet mogelijk. Door de leiding van de KinderKerk zal een programma worden aangeboden tijdens de dienst voor kinderen t/m 12 jaar. Dit programma vindt plaats  in de kerk en consistorie plaatsvinden. Via de Zondagsbrief wordt de gemeente uitgenodigd voor de kerkdiensten. Hierbij verwijzen wij naar de bijlage bij dit gebruiksplan. Bezoekers zal worden verzocht een briefje per dienst mee te nemen waarop hun volledige naam en telefoonnummer staat en welke bij binnenkomst kan worden afgegeven. Mochten mensen dit zijn vergeten, dan zal een coördinator de gegevens opschrijven. Al deze gegevens voor de voor de duur van 4 weken bewaard. Gezien de ervaringen in het verleden en ook de ervaringen landelijk verwachten wij ruim binnen het maximum van mensen te blijven, welke kunnen worden toegelaten in kerk. Wij verwachten ruim onder de 100 personen te blijven, maar mochten wij dit getal overschrijden, dan is in ieder geval aan de registratieplicht voldaan. Ouderen en kwetsbare mensen worden ook via de Zondagsbrief er nadrukkelijk op gewezen dat zij zichzelf goed de vraag moeten stellen of het verstandig is om te komen. Datgeen wat binnen de mogelijkheden van onze kerk valt, zal worden gedaan. Desondanks blijven mensen zelf verantwoordelijk in het maken van deze afweging. Men zal ook worden geattendeerd op het feit dat er nog steeds online de dienst via www.kerkdienstgemist.nl kan worden gevolgd. Coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar in de kerk, door het dragen van een band van 1,5 meter. Zij zullen op strategische plaatsen staan (binnenkomst en verdeeld in de kerk), om mensen te begeleiden naar hun plaats. Eveneens zullen zij mensen begeleiden bij het verlaten van de kerk. Er zijn maximaal 3 kerkenraadsleden en de predikant aanwezig. Zij verzamelen zich in de consistorie en kunnen daar op gepaste afstand het consistoriegebed bidden. Vervolgens gaan zij zoals gebruikelijk verplaatsen naar de kerk, middels 1,5 meter afstand. Bij het aanvangen van de dienst zal ouderling van dienst geen hand geven maar een knikje richting de predikant. Er zal zoveel mogelijk naar worden gestreefd om mensen uit 1 huishouden te laten beamen en filmen op hetzelfde moment. Dan is afstand houden niet vereist. Wanneer dit niet kan worden ingepland, worden deze functies wel ingevuld maar met duidelijke instructie om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Na de dienst zal apparatuur eveneens goed worden gereinigd. In principe zal er tijdens de dienst door een organist worden gespeeld op het orgel of op de piano. Mochten er desondanks toch een keer muzikanten komen, dan moeten deze voorin de kerk op gepaste afstand van elkaar en van anderen plaatsnemen.
  1. Tijdschema       
Acties voor en na de dienst
Acties voor en na de dienst
wanneer wat wie
  zaterdag  
avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  zondag  
9.40 uur deuren van het gebouw open
Ventileren
koster
  toiletten en deurklinken reinigen  
9.30 uur Coördinatoren aanwezig om alles klaar te zetten.
(intekenlijst eventueel, desinfectie, .. )
coördinatoren
9.30 uur techniek aanwezig  
10.00 uur aanvang dienst predikant
11.00 uur afsluiting dienst predikant
  ventileren koster
  reinigen: stoelen en tafels, toiletten en deurklinken reinigen koster
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop koster
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster
  Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld (is goedgekeurd middels schriftelijke vergadering dd 28-8-2020). Dit gebruiksplan wordt gedeeld via de Zondagsbrief en de website en ligt ter inzage achterin de kerk.
voor wiecommunicatiemiddel
kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
Website

 
X X X X X
Zondagsbrief x x X x X
Facebook X X X X X
Visueel in de grote kerk X X X x X
Overige bijeenkomsten kunnen zijn;
 • Trouwerijen
 • Uitvaartdiensten
 • Vergaderingen
Hiervoor gelden eveneens de RIVM richtlijnen. Bezoekwerk kan plaatsvinden, maar alleen volgens de RIVM richtlijnen. Eveneens is voor iedereen het advies om extra voorzichtig te zijn, aangezien er naar verhoudingen meer ouderen en/of kwetsbaren zijn.

 
terug