Contactgegevens en tarieven Contactgegevens en tarieven
Contactpersoon:
Dhr. S. de Jonge, 06-51356833

Vanaf het jaar 2000 is vastgesteld dat een grafrecht gekocht kan worden voor 20 jaar met het recht op verlengen, telkens met 10 jaar.
Voor het jaar 2000 werd het grafrecht verkocht voor de periode van 30 jaar.
 
Het onderhoud van de begraafplaats
De begraafplaats ziet er netjes en onderhouden uit. Dit wordt gedaan door een groep vrijwilligers die als het nodig is het gras maaien, de bladeren verwijderen, schoffelen en wieden.
Om de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin door de kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens het beheersreglement. Dit is vastgesteld voor een bedrag van €15,00 per jaar.
 
Het onderhoud van een graf of grafmonument
De rechthebbende van een graf is verplicht om zijn graf of grafmonument behoorlijk te onderhouden of te herstellen, waaronder wordt verstaan onder andere ook de  steenhouwers-werkzaamheden (herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van opschriften en het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende grafbeplanting.
 
Het begraven
Het begraven van overledenen gebeurt sinds 2014 onder verantwoording van de beheerder. Echter de begrafenis op zich is onder leiding van een begrafenisondernemer. Als een overledene begraven wordt op de Begraafplaats van Baarlo heeft de familie of een begrafenisondernemer al contact opgenomen met de beheerder. Samen stemmen ze de werkzaamheden en het programma op de begraafplaats af, zodat de begrafenis in goede harmonie en zoveel mogelijk volgens de wensen van de familie zal plaats vinden.

Strooiveld
Op de begraafplaats Baarlo is de mogelijkheid om as uit te strooien. Bij de klokkenstoel is een ruimte gereserveerd waar kan worden uitgestrooid. Indien een familie hiervan gebruik wil maken dan worden zij verzocht contact op te nemen met de beheerder.
 
Wat kost het kopen van een graf en het begraven
De mogelijkheid is er om een recht tot begraven te kopen. Veel mensen hebben dit gedaan om er zeker van te zijn dat de plek van het graf uitgezocht is. De tarieven die gehanteerd worden voor de begraafplaats zijn gebaseerd op het in stand houden en het onderhoud van de begraafplaats. Het onderhoud wordt verricht door vrijwilligers en het zwaardere werk wordt verricht door beroepskrachten.

De beheerder kan u over de tarieven de informatie verstrekken.
 
Tarieven vanaf 1 januari 2020: 
De kosten van het graf voor de duur van 20 jaar € 1285,00
Onderhoud per 10 jaar à €15,00 per jaar € 150,00
Administratiekosten € 50,00    
Totaal € 1485,00
 
Bent u in het bezit van een graf, dan kost de begrafenis €  825,00
 
Bent u in het bezit van een graf, dan kost het bijzetten van een urn
€ 350,00
 
Wordt een graf gekocht na overlijden, dan zijn de kosten:
Grafrecht 20 jaar (incl. onderhoud van 10 jaar)  € 1485,00       
Begrafenis €  825,00  
Totaal € 2310,00
 
Wordt een graf gekocht na overlijden, voor het bijzetten van een urn,
dan zijn de kosten:
Grafrecht 20 jaar (incl. onderhoud van 10 jaar) € 1485,00.      
Bijzetten van een urn €  350,00.
Totaal € 1835,00.
 
Verlengen van het grafrecht voor 10 jaar  € 150,00
Onderhoud van de begraafplaats voor 10 jaar € 150,00
Overschrijven van een graf op naam € 35,00

De tarieven worden elk jaar herzien. 
 
terug