Wij zijn vacant en nu? Wij zijn vacant en nu?

Beleid - Visie - Profiel - Beroepingscommissie

Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. 

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de tijd wordt genomen om een nieuwe visie te vertalen naar een beleidsplan alvorens er een profiel wordt opgemaakt en vrijgegeven voor de zoektocht naar een predikant. Om deze periode goed te doorstaan zal er de komende tijd gebruik gemaakt worden van gastpredikanten en eventueel kerkelijk werkers. 

Waarom vinden we het zo belangrijk als kerkenraad om de tijd te nemen voor beleidsontwikkeling? 

De ontkerkelijking in Nederland is een gegeven. Wij vinden het belangrijk om als geloofsgemeenschap te overleven maar hoe passen we ons aan aan de wereld om ons heen? Het is ons ideaal om een duurzame toekomst te scheppen, misschien wel tegen de trend van ontkerkelijking en individualisering in. Als kerkgemeente maken wij deel uit van een wereldwijde en eenwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof ervaren in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar. De vorm daar kunnen we met elkaar over nadenken.

Hoe overbruggen we de komende tijd? 

Het pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons gemeente. Pastoraat valt uiteen in crisispartoraat en regulier pastoraat. Denk bij crisispastoraat aan bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld overlijden. Voor regulier pastoraat denk je niet alleen aan bezoekwerk ouderen en zieken maar ook nieuwe inwoners, dopen, belijdenis doen en huwelijken. 

Vanaf 1 oktober 2022 zal ds. Richard Vissinga enkele uren per week crisispastoraat verlenen. Richard is een goede bekende van ons en doet dit graag. In goed overleg met de wijkouderlingen zullen de taken van het pastoraat opgepakt worden. Voor vragen graag eerst de wijkouderlingen benaderen. 

Om beleid en visie te ontwikkelen is ds. Dirk-Jan Lagerweij bereid gevonden om dit samen met ons te ontwikkelen. Beleid en visie is een zaak van de gehele gemeente. Wij doen dit samen met jou. Aan de hand van een stappenplan zal dit verder vorm krijgen. In de periode van oktober 2022 tot voorjaar 2023 zal dit onze aandacht vragen. Samen met jou betekent ook dat we jeugd, ouderen, mensen die gemeentelid zijn maar niet actief in de gemeente zijn gaan bevragen en met elkaar in gesprek gaan. Omdat dit tijd en aandacht vraagt, wordt ander regulier winterwerk voorlopig opgeschort. 

Voor de allerkleinsten zal KliederKerk doorgaan. Kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas is gevraagd om KliederKerk verder te ontwikkelen. Liesbeth is bekend bij gezinnen met jonge kinderen van de avonden over Kinderbijbels en de Geloofskoffer. Zij zal de komende KliederKerken gaan leiden, samen met de KliederKerkcommissie.

Vanuit het beleidsplan en de visie zal er vervolgens een profielschets worden gemaakt. En pas dan zal er een beroepingscommissie worden geformeerd. 

Naast de noodzakelijke inhoudelijke bezinning zijn de financiële randvoorwaarden van groot belang. In overleg tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moet worden bepaald welk bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature(s).

Via deze webpagina proberen we je zo goed mogelijk te informeren. Ook via de Zondagsbrief houden we je op de hoogte.  

Dit vraagt van de kerkenraad en gemeenteleden de komende tijd inzet, aandacht en positieve zin. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan bolwerken. We zijn blij dat we met hulp van buiten de vacante tijd zo kunnen invullen, waarbij ieder datgene kan en mag doen wat het beste bij hem of haar past.
 
Namens de kerkenraad, 
Marja Dragt (voorzitter kerkenraad) en Karin Rozendal (scriba)
16 september 2022

Beleid en visie

Ontwikkeling beleid en visie onder leiding van Dirk-Jan Lagerweij. Start per oktober 2022.

6 oktober 2022 Bijeenkomst Grote Kerkenraad

Deze avond schoof ds. Dirk-Jan Lagerweij aan en heeft de Grote Kerkenraad het gehad over beleid. En als je het hebt over beleid denk je vooral aan de toekomst. Hoe zien we de toekomst voor ons? Dirk-Jan begeleidt dit traject samen met ons (lees de gemeente). Dat is de Grote Kerkenraad en dat ben jij. De eerste keren zal Dirk-Jan aanschuiven bij de Grote Kerkenraad. Later wordt dit breder gedeeld en vragen we ook om jou mee te denken.  

Er werd stilgestaan bij: 

  • Waar staan wij nu?

  • Waar willen we naar toe? Wat wil jij? 

  • Hoe is de route daarheen? 

De sfeer was open en goed en het voelde veilig om te praten. De werkvorm was prettig. Wat er is besproken laat zich nog niet verwoorden tot een duidelijk verhaal. De ‘conclusie’ kan nog niet worden gedeeld en is ook niet aan de Gote Kerkenraad. Daar hebben we jou voor nodig. De Grote Kerkenraad is, ‘aan het oefenen’.  

Dirk-Jan gaf aan het eind van de avond mee dat veranderingen goed kunnen zijn maar er altijd duizenden redenen zijn om iets niet te doen. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. 

1 december 2022 Bijeenkomst Grote Kerkenraad
Met de kerkenraad is een voorlopige missie tot stand gekomen. In januari 2023 wordt de inhoud getoetst met de gemeente. In januari worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de missie verder aan te scherpen.

Profiel

Zodra beleid en visie gereed is, wordt het profiel van de gemeente opgemaakt en zal duidelijk worden hoe dit zich vertaald in wensen richting een eventueel te beroepen predikant en/of andere kerkelijk werkers. Het is de verwachting dat dit voorjaar 2023 het geval zal zijn. 

Data inspraak beleid

In januari en februari 2023 nemen we de tijd om met iedereen in gesprek te gaan. Naast een gemeentemorgen doen we dit ook op andere momenten. 
 
Wanneer Voor wie? Waar? Met wie?
Donderdag 12 januari 2023, 20.00 - 21.00 uur Ouders kinderen KliederKerk Consistorie  
Donderdag 19 januari 2023, 19.30 - 20.30 uur Jeugd in de leeftijd van circa 12 tot 18 jaar Consistorie  
Donderdag 26 januari 2023, 20.00 - 21.00 uur Jong volwassenen in de leeftijd van circa 18 tot 30 jaar Consistorie  
Vrijdag 27 januari 2023, 10.30 - 11.30 uur Belangstellenden in de leeftijd van circa 65 jaar en ouder. De Vierhoek  
Zondag 25 februari 2023, 10.00 - 11.30 uur Voor iedereen Grote Kerk   

Beroepingscommissie

Een beroepingscommissie wordt geformeerd nadat de visie is vertaald in een beleidsplan en er een profiel is opgesteld. Het is de verwachting dat de beroepingscommissie in voorjaar 2023 wordt geformeerd en zal starten. Een beroepingscommissie bestaat uit leden die een afvaardiging zijn uit verschillende geledingen van de gemeente.

terug